Forskarutbildningar inom textil-, gummi- och polymermaterial

UKÄ har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom textil-, gummi- och polymermaterial. En av utbildningarna bedöms ha hög kvalitet medan kvaliteten på den andra utbildningen ifrågasätts.

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas under perioden 2017-2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom textil-, gummi- och polymermaterial:

Chalmers tekniska högskola

  • Materialvetenskap, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Utbildningen har bland annat starka vetenskapliga nätverk och god kontakt med industrin. Institutionerna samarbetar med en rad företag och forskningsinstitut, vilket är ett tecken på att forskningen är relevant och att doktoranderna har relevant kompetens.

Högskolan i Borås

  • Textil materialteknik, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Det finns exempelvis en otydlighet i vad doktoranderna förväntas prestera och kontakten med industrin och framtida arbetsgivare är otillräcklig. UKÄ kommer att följa upp utbildningen om ett år för att granska om bristerna har åtgärdats.

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen