Hög kvalitet på forskarutbildning i veterinärmedicin

Forskarutbildningen inom veterinärmedicin på SLU är först ut i UKÄ:s utbildningsutvärderingar. Utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav.

I dag publicerar UKÄ resultatet av den första utvärderingen i det nya kvalitetssäkringssystemet: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Utbildningen får omdömet hög kvalitet.

Bedömargruppen lyfter bland annat fram

  • Det finns djup och bredd inom det veterinärmedicinska forskarutbildningsämnet genom de kurser som doktoranden genomgår inom utbildningen.
  • Forskarutbildningsmiljön håller hög kvalitet och det finns väl utvecklade forskarnätverk nationellt och internationellt
  • SLU:s kvalitetssäkringssystem går systematiskt igenom alla delar av utbildningen från antagning till övergång till arbetslivet.
  • Doktoranderna får en bra förberedelse för arbetslivet. Deras möjlighet att delta i undervisning på institutionen, klinik- och obduktionsverksamhet, samt möjligheten att göra en residency-utbildning, ger goda förutsättningar för senare möjlighet till anställning.
  • Doktorandrepresentanter erbjuds plats i alla beredande och beslutande organ som rör utbildningen.

Några utvecklingsområden

  • Det saknas en systematisk uppföljning av handledarnas pedagogiska kompetensutveckling.
  • Lärosätet bör överväga att införa fler obligatoriska baskurser samt att se över de individuella studieplanernas utformning så att de likriktas och uppdateras på ett enhetligt sätt för samtliga institutioner.

Läs hela beslutet och bedömargruppens yttrande Pdf, 410.7 kB.

Utbildningar som utvärderas av UKÄ får ett betyg på en tvågradig skala: hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Utbildningar som ifrågasätts får ett år på sig att åtgärda bristerna. Därefter gör UKÄ en uppföljning och tar ställning till om examenstillståndet ska dras in.

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätets självvärdering. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen