Försvarshögskolan: licentiat- och doktorsexamen inom försvar, krishantering och säkerhet

UKÄ föreslår till regeringen att Försvarshögskolan ska få tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom försvar, krishantering och säkerhet.

Försvarshögskolan ansökte den 21 december 2016 om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom försvar, krishantering och säkerhet.

Forskningen inom området är av sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildning kan bedrivas på hög vetenskaplig nivå.

De sakkunnigas bedömning är att Försvarshögskolan har de förutsättningar som krävs för att ge licentiat- och doktorsexamen inom försvar, krishantering och säkerhet. UKÄ föreslår till regeringen att ansökan beviljas.

Ansökan beviljades av regeringen 2018-03-08.