Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola: magisterexamen i teologi

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår till regeringen att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola får tillstånd att utfärda magisterexamen i teologi.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola, JTH, har ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda magisterexamen i teologi. UKÄ har anmodats att avge ett yttrande över ansökan. Bedömargruppen som har granskat ansökan anser att JTH har de förutsättningar som krävs för att ge magisterexamen i teologi. Deras slutsats är att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och ger förutsättningar för studenterna att uppnå examensmålen som anges i högskoleförordningen.

UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare.