Högskolan Dalarna: examen inom området pedagogiskt arbete

Högskolan Dalarna får tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området pedagogiskt arbete.

Högskolan Dalarna har den 11 oktober 2016 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området pedagogiskt arbete.

De sakkunnigas bedömning är att Högskolan Dalarna har de förutsättningar som krävs och att utbildningen uppfyller de krav som ställs. UKÄ instämmer i bedömningen och beviljar därför ansökningen.