Tillsyn av regeltillämpningen på Karolinska institutet

I den här rapporten redovisas resultatet från UKÄ:s lärosätestillsyn vid Karolinska institutet.

För att universiteten och högskolorna ska kunna bedri­va sin verksamhet med hög kvalitet är det grundläggande att de följer tillämpliga reg­ler. UKÄ granskar därför, inom ramen för till­syns­verksamheten, de rättsliga frågor som berörs i Standarder och rikt­linjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Denna form av tillsyn benämns lärosätestillsyn.

Lärosätes­tillsynen koordine­ras med de läro­sätesgranskningar som genomförs inom ramen för UKÄ:s kvalitetssäkringsuppgift.

Områden som granskas

  • tillgodoräknande
  • studentinflytande
  • kurs- och utbildnings­planer
  • kursvärderingar
  • anställning av personal
  • överklagande och klagomål

UKÄ pekar framför allt ut studentinflytande som ett bristområde.