Rättstillämpningen granskad i pilotstudie vid tre högskolor

UKÄ har avslutat ytterligare en pilotstudie. Den här gången handlar det om den nya metoden för juridisk tillsyn.
– Resultatet blir ett underlag i kvalitetsgranskningarna av samma högskolor. Att granskningarna numera kompletterar varandra upplevs som positivt, säger UKÄ:s verksjurist Caroline Cruz.

Högskolan i Borås, Malmö högskola och Mälardalens högskola har deltagit i piloten eftersom de är först ut när lärosätesgranskningarna drar igång efter årsskiftet.

Den juridiska tillsynen är alltså koordinerad med lärosätesgranskningarna som är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Vi gör vår juridiska tillsyn året innan, säger Caroline Cruz.

Inför lärosätesgranskningen kommer UKÄ:s jurister att gå igenom resultatet från tillsynen tillsammans med bedömargruppen.

– Vi kommer att lyfta fram de eventuella brister vi ser som har en tydlig koppling till kvalitet, exempelvis studentinflytande och kursvärderingar.

I lärosätestillsynen ställs frågor inom de rättsliga områden som berörs i ESG, europeisk standard och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning.

– Flera av de frågor som ESG tar upp har alltid ingått i våra tidigare tillsynsbesök men två områden är nya för oss: vi granskar nu även hur lärosätet hanterar klagomål och vi gör stickprov på anställningsärenden.

Ska bli tydligare

Nu börjar arbetet med att gå igenom erfarenheterna från piloten och göra vissa justeringar.

– Vi behöver till exempel vara tydligare med det underlag vi vill ha in från lärosätet. Vi ser också över om stickproven kan göras på ett bättre sätt. Stickprov är viktiga eftersom de visar om lärosätet faktiskt i praktiken lever upp till sina styrdokument. Nu gör vi också stickproven på en mer övergripande nivå, inte på institutionsnivå som tidigare, vilket ger oss en bredare och bättre bild, säger Caroline Cruz.

Det har också blivit tydligt att vissa rättsliga frågor ligger nära Överklagandenämnden för högskolans verksamhet.

– Vi måste titta närmare på det här. Vi kan inte uttala oss i frågor som prövas av ÖNH.

Vad är ”i god tid”?

UKÄ anger att kurs- och utbildningsplaner ska tas fram i god tid, senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.

– Pilotstudien visar att vi måste utreda om det verkligen är en lämplig tidpunkt. I januari kommer vi därför skicka ut en enkät till lärosäten och studentorganisationer för att få in synpunkter på detta, säger Caroline Cruz.

UKÄ:s jurister tycker att samarbetet med de tre pilothögskolorna har fungerat väldigt bra trots att tiden varit knapp.

– Det har varit en smidig process, vilket jag tror även högskolorna tycker. Vi upplever också att de är positiva till att UKÄ:s granskningar numera kompletterar varandra.

I början av 2018 kommer dessa tre högskolor granskas inom lärosätestillsynen: Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Se tidsplanen för lärosätestillsyn

Läs mer om ESG - europeisk standard och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning