Jämställdhetsintregrering

UKÄ integrerar ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet för att bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås, i första hand delmålet om utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Den stora merparten av den statistik som UKÄ samlar in är könsuppdelad. UKÄ strävar efter att i allt högre grad använda kön som en övergripande indelningsgrund, och att arbeta med jämställdhetsstatistik samt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i våra analyser. Inom ramen för den juridiska tillsynen följer UKÄ upp att lärosätena följer bestämmelserna rörande jämställdhet i 4 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen (1993:100). UKÄ tar också regelbundet fram rapporter om relevanta frågor på olika rättsliga områden, och i möjligaste mån integreras ett jämställdhetsperspektiv i det arbetet. I utvärderingsavdelningens arbete med kvalitetsgranskningar – lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar och examenstillståndsprövningar – integreras ett jämställdhetsperspektiv konsekvent vad gäller utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. På vilket sätt beskrivs närmare i de vägledningar som tagits fram på avdelningen och finns publicerade på www.uka.se.

Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har utvärderats av Statskontoret och UKÄ är en av de myndigheter som studerats närmare. Rapporterna, som publicerades 2018 och 2019, finns att ladda ner på Statskontorets webbplats

Delredovisning av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering – lämnad till regeringen i februari 2018 Pdf, 282.1 kB.

Läs mer om UKÄ:s inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren
2022–2025 Pdf, 238.2 kB.