Jämställdhetsintregrering

UKÄ ingår i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Syftet är att bidra till en mer jämställd högskola.

UKÄ har identifierat utvecklingsbehov och fastställt en handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering. I handlingsplanen listas mål och åtgärder som har följts upp i en delredovisning. Det handlar om allt från kompetenshöjande insatser för medarbetare till att jämställdhetsperspektivet har integrerats i vår kommunikation, vår kvalitetssäkring och vår tillsyn.

UKÄ:s handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering - reviderad i mars 2018)

Delredovisning av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering – lämnad till regeringen i februari 2018