Utvärdering av övningsskolor

För att ytterligare höja kvaliteten i den verksamhets­för­lagda delen av lärarutbildningen (VFU) pågår en försöks­verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. UKÄ har i uppdrag att utvärdera denna verksamhet.

Dessa femton lärosäten deltar i försöksverksamheten:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

UKÄ:s uppdrag

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera om övningsskolorna vid de deltagande lärosätena bidrar till att höja kvaliteten inom VFU, bland annat i förhållande till hur VFU fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten.

Delredovisning december 2017

Utvärderingen genomförs i två etapper. En delrapport publicerades den 12 december 2017.

UKÄ konstaterar i delrapporten att övningsskolorna på flera sätt bidrar till högre kvalitet.

Läs delrapporten

Kvalitetsaspekter

UKÄ har formulerat tre kvalitetsaspekter som är centrala för utvärderingen: koncentration, kompetens och samverkan.

I den första delen som avrapporterades i december 2017 har 28 lärosäten som utfärdar lärarexamen besvarat ett frågeformulär. Till en fördjupad studie med platsbesök har tretton av försöksverksamhetens femton lärosäten anmält intresse om att delta. Bedömargruppen har tillsammans med utredare från UKÄ besökt fem lärosäten och deras övningsskolor. Under två dagar intervjuade bedömargruppen representanter för lärosäten, skolhuvudmän och övningsskolor. Inom ramen för den fördjupade studien har rektorer på skolor och övningsskolor som samarbetar med dessa fem lärosäten haft möjlighet att besvara en enkät.

Den andra etappen planerar UKÄ att genomföra under vintern 2018/2019. Med hjälp av samma kvalitetsaspekter, tillsammans med erfarenheterna från den första studien, ska vi utvärdera om, och i så fall hur, försöksverksamheten med övningsskolor har bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Bedömargruppen

UKÄ har rekryterat en bedömargrupp utifrån nomineringar från lärosäten och olika organisationer som kommer att arbeta med utvärderingen under fem år. Bedömargruppen, som har haft ett särskilt ansvar i den inledande fördjupade studien med platsbesök under 2016/2017, består av följande medlemmar:

 • Professor Anders Arnqvist, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Lena Boström, Mittuniversitetet
 • Docent Eva Leffler, Umeå universitet
 • Docent Ann-Christine Wennergren, Högskolan Halmstad
 • Professor emeritus Sven-Erik Hansén, Åbo Akademi
 • Professor emeritus Gunnar Gjone, Universitetet i Oslo
 • Förstelärare Antonio Serra, Stockholms stad
 • Rektor Torbjörn Broomé, Göteborgs stad

Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen den 15 april 2020.