Uppdrag att kartlägga studenthälsovården

UKÄ har i uppdrag att kartlägga universitets och högskolors arbete med studenthälsovård.

Genom ett särskilt regeringsbeslut i november 2019 fick UKÄ i uppdrag att göra en kartläggning av universitets och högskolors arbete med studenthälsovård utifrån det krav som finns i 1 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100).

I uppdraget ingår att belysa studenternas tillgång till studenthälsovård samt skillnader i hur den är organiserad på olika universitet och högskolor. UKÄ ska också belysa eventuella brister i hur studenthälsovården är organiserad på universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att särskilt belysa hur studenthälsovården fungerar för studenter som läser utbildningar på distans. Vid behov ska UKÄ lämna förslag på åtgärder för en mer ändamålsenlig studenthälsovård. Eventuella förslag ska analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nödvändiga författningsförslag ska vid behov lämnas.

Uppdraget ska genomföras i dialog med utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). I arbetet ska UKÄ inhämta kunskap och erfarenhet från andra relevanta myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2020.

Se regeringsbeslutet. Pdf, 110.6 kB.