Utvärdering av särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UKÄ ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

Just nu utvärderar vi satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att få fler ämneslärare i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 inom områdena matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik där det råder stor brist på lärare.

Ett ytterligare mål är att få fler lektorer i gymnasieskolan för att stärka den vetenskapliga grunden. Utbildningen genomförs vid Umeå universitet, Karlstads universitet och Stockholms universitet i samarbete med Kungliga tekniska högskolan.

Utvärderingen av särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen har pågått sedan 2017. Utvärderingen består av flera delar; bland annat gör en bedömargrupp platsbesök för att utvärdera genomförandet av utbildningen och enkäter har skickats ut till studenter som gått utbildningen för att utvärdera utbildningens resultat. Senast 2 mars 2020 presenteras utvärderingen i en rapport till regeringen.