Rekryteringsmål för professorer

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorerna som lärosätena har för perioden 2017–2019.

Andelen kvinnor bland professorerna var 28 procent 2018. För att öka andelen kvinnor bland professorerna har regeringen satt som mål att hälften av de nyrekryterade professorerna år 2030 ska vara kvinnor. I syfte att uppnå detta har regeringen beslutat om lärosätesspecifika rekryteringsmål som avser andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer på 33 lärosäten under perioden 2017-19. Uppföljningen ska även omfatta respektive lärosätes utveckling per forskningsämnesområde samt en analys av den externa rekryteringen.

Mål har beslutats för alla statliga lärosäten samt för de enskilda utbildningsanordnarna Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Av de lärosätesspecifika rekryteringsmålen framgår att i dem inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 juni 2020.