Uppföljning av mål för antal examina, andel biträdande lektorer och rekrytering av professorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp och utvärdera utfallet av de mål som lärosätena har för könsfördelning bland nyrekryterade professorer), antal examina och andelen biträdande lektorer. Universitetskanslersämbetet ska även ta fram underlag gällande lärosätesvisa målnivåer för perioden 2025–2028 inom ovanstående områden.

E-posta kontaktperson för mål för examina: Julia Elenäs.

E-posta kontaktperson för mål för biträdande lektorer och nyrekryterade professorer: Helena Wintgren.