Kartläggning om doktoranders rättssäkerhet

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga i vilken omfattning doktorander inte erbjuds fortsatt anställning med hänvisning till bristande studieprestation, trots att beslut om indragning av handledning inte har fattats (jfr U2019/01910)

Kontaktperson: Tove Morén