Nätverk för samordning av uppföljning och utvärdering av högskolans verksamhet

Universitetskanslersämbetet ska inrätta och samordna ett nätverk mellan berörda myndigheter som följer upp och utvärderar forskning och utbildning. Syftet är att skapa en överblick över vilka uppföljningar, utvärderingar och andra analyser som genomförs, identifiera samarbetsmöjligheter, samt undvika överlappningar och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. Nätverket ska även bidra till hur samordning med berörda myndigheter utanför högskoleområdet ska organiseras och hur information kan tillgängliggöras.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.

Kontakta Kristina Tegler Jerselius vid frågor.