Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

Regeringen beslutade 2014 om förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. UKÄ har i uppdrag att följa upp och utvärdera om och i så fall hur försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), bland annat i förhållande till hur VFU:n fungerar vid andra lärosäten.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet samt de lärosäten och skolhuvudmän som omfattas av försöksverksamheten och ska slutredovisas till regeringen senast 15 april 2020.

Kontakta Helene Fröborg vid frågor.

Läs mer om uppdraget.