Utvärdering av satsning på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UKÄ ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

I uppdraget ingår att utvärdera genomförande och resultat av satsningen med utgångspunkt i de syften som angavs i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 2 mars 2020.

Läs mer om uppdraget.