Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

UKÄ har utvärderat om och i så fall hur en försöksverksamhet med övningsskolor bidragit till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Uppdraget slutredovisades till regeringen i april 2020.

Läs mer om uppdraget.