Uppföljning av utvärdering av systemet för kvalitetssäkring

UKÄ ska ansvara för att det, tre år efter kvalitetssäkringssystemet har införts, gör en extern uppföljning och utvärdering om systemet varit kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar. Uppföljningen ska även belysa om och på vilket sätt studenters och arbetslivet erfarenheter har tagits till vara i bedömningsarbetet. Uppdraget redovisas till regeringen senast den 1 februari 2021.

Kontakta Ulf Hedbjörk vid frågor.