Uppföljning av rekryteringsmål för professorer

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorerna som lärosätena har för perioden 2017–2019. Enligt uppdraget bör uppföljningen ske i samband med den årliga insamlingen av statistik om personal vid universitet och högskolor. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 juni 2020.

Läs mer om uppdraget.