Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete

UKÄ har haft i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Redovisningen ska även innehålla fördjupningsstudier av den verksamhet som bedrivs och de resultat som nåtts. Uppdraget redovisades till regeringen i december 2019.

Läs mer om uppdraget

Till slutredovisningen.