Uppföljning av kvalitetsförstärkning

Universitetskanslersämbetet ska redovisa hur regeringens särskilda satsning på höjda ersättningsbelopp (från 2016 och framåt) för humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning har använts. UKÄ ska också analysera hur satsningen bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar. Uppdraget redovisades till regeringen i mars 2019.

Läs slutredovisningen.