Utflödet av studenter från högskolan

I det här avsnittet presenteras uppgifter om antalet studenter som examinerades från universitet och högskolor under läsåret 2020/21.

Fortsatt fler examinerade

Antalet examinerade från universitet och högskolor fortsätter att öka under pandemin. Fyra procent fler examinerades läsåret 2020/21 jämfört med läsåret innan. Totalt tog 74 700 personer en examen på grundnivå och avancerad nivå 2020/21.

Ökningen var störst bland männen, 2 000 fler män och 700 fler kvinnor examinerades 2020/21 jämfört med 2019/20. Kandidatexamen och masterexamen var de examina som ökade mest. Men ökningen var mindre än under pandemins första år – mellan läsåren 2018/19 och 2019/20 ökade de examinerade med nio procent.

Det finns inte någon entydig förklaring till ökningen av antalet examinerade. Den motsvaras till exempel inte av någon motsvarande ökning av antalet nybörjare några år tidigare. Däremot kan det förändrade arbetsmarknadsläget under coronapandemin ha lett till en ökad benägenhet att ta ut examen. Några lärosäten säger också att det har blivit vanligare att arbetsgivare använder rekryteringsföretag vid anställningar. Vid mer formaliserade anställningar ställs det högre krav på att de sökande ska ha tagit ut sina examina.