Studenternas återgång till campus

I det här avsnittet redovisar vi resultat från två olika undersökningar som på olika sätt berör frågan om närvaron och aktiviteten på lärosätenas campus under pandemin.

Skillnader mellan lärosätena i återgången till campus

När coronapandemin slog till under våren 2020 vidtog lärosätena flera åtgärder för att hantera situationen och begränsa smittspridningen i samhället. En av de viktigaste var omställningen till undervisning och examination på distans.

I början av sommaren 2021 presenterade regeringen en plan för anpassning och avveckling av de restriktioner som införts med anledning av coronapandemin. Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen om distansutbildning vid universitet och högskolor. Det öppnade upp möjligheten för lärosätena att successivt återgå till en verksamhet inom utbildning och forskning som inte i lika hög grad som tidigare begränsades av coronapandemin.

UKÄ har mot denna bakgrund genomfört en undersökning om lärosätenas planer för undervisningen under höstterminen. Undersökningen visar att återgången vid de flesta lärosäten sker stegvis och i en blandning mellan campusförlagd undervisning och distansundervisning. Men det finns skillnader i takten på återgången och hur den är tänkt att genomföras. Medan några lärosäten återgår till huvudsakligen campusbaserad undervisning snabbt, väljer andra att behålla distansundervisning som huvudinriktning under en längre tid. Flertalet av lärosätena uppger att de hoppas på och planerar att vara tillbaka i en undervisningsverksamhet utan eller med få kvarvarande begräsningar under antingen senare delen av höstterminen eller vårterminen 2022.

Aktiviteten på campus på väg tillbaka – men långt kvar till nivån före coronapandemin

Coronapandemin har lett till nya frågor och ett ökat behov av att kunna beskriva mer aktuella skeenden. Förändringar har skett mycket snabbt och det har därför blivit viktigare med snabbare statistik. För att teckna en bild av omställningen till distansundervisning och arbete på distans vid universitet och högskolor har UKÄ med hjälp av mobiltelefondata följt aktiviteten på sju campus mellan januari 2019 och november 2021.

Resultaten visar att lärosätena snabbt ställde om stora delar av verksamheten från campus till hemarbete och distansstudier. Flytten från campus gick mycket fort. Under några dagar i mars 2020 etablerades en ny nivå av aktivitet på campus. Lärosätena öppnade upp campus under hösten 2020, men stängde ner igen under senhösten då smittspridningen i samhället åter tilltog.

Under innevarande höst har aktiviteten hittills varit något högre än hösten 2020, men skillnaden är inte stor. Det återstår att se om campus kommer att öppna upp för studenter och personal under den andra halvan av höstterminen, vilket flera lärosäten har aviserat. Men det är ännu långt till de nivåer av aktivitet på campus som var normala före pandemin.