Mobilitet och internationalisering

I det här avsnittet diskuteras hur den internationella studentmobiliteten har påverkats av pandemin.

Inresande studenter tillbaka på samma nivåer som innan pandemin

En tidig konsekvens av coronapandemin var att den internationella studentmobiliteten minskade kraftigt. Mest påverkades utbytesstudenterna som var betydligt färre under 2020/21 jämfört med 2018/19, det sista läsåret före pandemin. Minskningen gäller både utresande från och inresande till svenska universitet och högskolor. Under samma period skedde däremot endast mindre förändringar i antalet inresande freemoverstudenter.

Preliminära uppgifter för nybörjare och registrerade höstterminen 2021 visar att studentmobiliteten för inresande studenter till stor del har återhämtat sig och är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. För utresande utbytesstudenter är utvecklingen mer osäker och vi saknar fortfarande statistik för innevarande hösttermin.

Den 2 december 2021 publicerar SCB och UKÄ ett nytt statistiskt meddelande om den internationella studentmobiliteten i högskolan under läsåret 2020/21. Redan nu finns uppgifter om utresande och inresande studenter till och med läsåret 2020/21 i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror.

Läs mer

Officiell statistik om internationell studentmobilitet, www.uka.se.

Färre svenska studenter men fler inresande studenter i högskolan hösten 2021, 2021-11-15, UKÄ.

Intervjuer kompletterar bilden av studentmobiliteten under pandemin

För att komplettera bilden av studentmobilitetens utveckling i den officiella statistiken har UKÄ genomfört intervjuer med mobilitetsansvariga vid lärosätena. Sammantaget genomfördes under oktober 2021 intervjuer med företrädare för sex lärosäten om deras bild av situationen under coronapandemin och erfarenheter från mobilitetsverksamheten under perioden från vårterminen 2020 till höstterminen 2021.

I likhet med den officiella statistiken visar intervjuundersökningen att coronapandemin har haft en stor inverkan på studentmobiliteten. Ett område som berördes av många lärosäten var utbytesverksamheten, som påverkats kraftigt. Det finns förmodligen fortfarande färre studieplatser för utresande utbytesstudenter som vill läsa vid universitet utanför Europa eftersom många av lärosätenas partneruniversitet där har pausat utbytesavtalen.

Lärosätena försöker kompensera bortfallet av platser genom ett ökat utbyte med europeiska samarbetspartners. En omorientering till europeiska utbyten syns också i statistiken. Medan några av de vanligaste studiedestinationerna innan pandemin var USA, Australien och Kina, var det under föregående läsår huvudsakligen europeiska länder som tog emot svenska utbytesstudenter.

Lärosätena har också gjort stora förändringar i sin mottagnings- och stödverksamhet för inresande studenter på grund av pandemin. För en del verksamhet för såväl inresande studenter som utresande studenter, och potentiella sådana, utvecklade man digitala lösningar som kommer att fortsätta att användas efter pandemin.