Inledning av andra delrapporten

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Syftet är att kunna följa resultatet av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppdraget ska slutredovisas 1/12 2022.

I uppdraget ingår att UKÄ löpande ska informera Utbildningsdepartementet om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen. UKÄ har på eget initiativ bestämt att under uppdragsperioden inkomma med fyra delrapporteringar enligt nedanstående tidsplan:

 Den här rapporten utgör den andra delrapporteringen i regeringsuppdraget. Underlaget består av flera rapporter, statistiska analyser och promemorior som tagits fram sedan det förra rapporteringstillfället i mars 2021.

Uppföljning av konsekvenserna av det nya coronaviruset för högskolans verksamhet, regleringsbrev 2 juli 2020

”Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska inkludera effekterna av övergången till distansundervisning och de insatser som har beslutats av regeringen i fråga om t.ex. högskolans utbyggnad. Syftet är att kunna följa resultaten av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppföljningen ska bland annat ta hänsyn till frågor om kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen samt lämna en slutrapport senast den 1 december 2022.”

Tillägg till uppdraget, regleringsbrev 22 juli 2022
”Uppföljningen ska även ta hänsyn till frågor om breddad rekrytering.”Vårt arbetssätt

UKÄ arbetar brett med uppdraget i åtta temaområden:

  1. Grundläggande projekt
  2. Studie- och arbetsmiljö
  3. Utbildningskvalitet
  4. Forskning
  5. Rättssäkerhet
  6. Arbetsmarknad
  7. Ekonomi och finansiering
  8. Mobilitet och internationalisering.

Under hösten 2021 inleds verksamhet inom tema mobilitet och internationalisering och flera nya projekt startas upp inom tema arbetsmarknad.

Ett viktigt underlag utgörs också av uppföljningar och analyser som samlats in från lärosätena. För vissa delprojekt har UKÄ använt konsultstöd i arbetet. Uppdraget har en särskild webbplats – Coronaviruset och högskolan. Den uppdateras kontinuerligt dels med våra egna undersökningar, dels med andras undersökningar med koppling till pandemin och högskolan.

Dialog med sektorn är en viktig del av uppdraget, särskilt med lärosätenas ledningar. I början av september hölls två dialogmöten med de kontaktpersoner som lärosätena utsett med anledning av uppdraget.

UKÄ samarbetar även med studentorganisationer (SFS) och andra myndigheter som Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet (VR), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Inom ramen för uppdraget har UKÄ också kontakt med de nordiska motsvarigheterna, i synnerhet Nordisk institutt för studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) och Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i Norge. Projektgruppen har även informerat om arbetet och fått synpunkter från UKÄ:s två referensgrupper för det nationella kvalitetssäkringssystemet.

UKÄ organiserar också seminarier och andra aktiviteter, exempelvis hölls ett dialogseminarium den 27 januari 2021 om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer. Det var även ett av ämnena på UKÄ:s rättssäkerhetskonferens den 21 oktober då SUHF redogjorde för sina rekommendationer om digital examination på distans med stöd av realtidsströmning. Den 28 april arrangerade UKÄ ett seminarium om den första delrapporten och ett motsvarande seminarium om den andra delrapporten kommer att genomföras i början av december.

Delrapporteringen

I den här rapporten har vi sammanställt publikationer som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Omfattningen av publikationerna varierar – från längre rapporter till kortare analyser och promemorior. Delrapporten består av olika avsnitt med tillhörande publikationer, statistik och analyser. Vi redovisar publikationerna genom att kortfattat sammanfatta resultatet. Fullständiga publikationer finns att ladda ner på uppdragets webbplats.