Inflödet av studenter till högskolan

I det här avsnittet redovisar vi statistik och analyser som på olika sätt belyser hur coronapandemin har påverkat inflödet av studenter till högskolan.

Fortsatt stort inflöde till högskolan

En tydlig effekt av coronapandemin är att intresset för högskolestudier har ökat i befolkningen. I inledningen av pandemin, mellan höstterminerna 2019 och 2020, ökade antalet som sökte till högskolan kraftigt. Men sökintresset ökade även inför höstterminen 2021 och antalet sökande som inte studerat tidigare inom högskolan är nu högre än vad det varit under hela den senaste tioårsperioden.

Medan universitet och högskolor antog fler under pandemins inledningsskede, minskade antagningen något till höstterminen 2021. Det betyder att konkurrensen om utbildningsplatserna inom högskolan har ökat. Det ökade intresset för högskolestudier gäller både kvinnor och män. Vad gäller intresset inom olika åldersgrupper var det i pandemins inledningsskede framför allt nittonåringarna som i högre grad sökte till högskolan. Deras intresse har hållit i sig och fortsatt öka något. Men till höstterminen 2021 var det i stället den äldsta gruppen, de över trettio år, som stod för den största ökningen.

UKÄ har också jämfört preliminära uppgifter om nybörjare och registrerade studenter höstterminen 2021 med uppgifter för tidigare år för att ge en bild av hur inflödet av studenter till högskolan har förändrats under pandemin. Under det första pandemiåret ökade antalet svenska nybörjare i högskolan kraftigt, medan antalet inresande nybörjare halverades. Mellan höstterminerna 2020 och 2021 minskade i stället de svenska nybörjarna i antal medan de inresande var tillbaka i nästan samma utsträckning som innan pandemin. Det betyder att fördelningen mellan svenska och inresande nybörjare nu är densamma som innan pandemin. Samtidigt har det totala antalet nybörjare ökat.

Höstterminen 2020 ökade antalet nybörjare på flera yrkesexamensprogram betydligt, men den ökningen har nu avstannat. Sammantaget var det dock betydligt fler nybörjare på yrkesexamensprogrammen höstterminen 2021 jämfört med innan pandemin. Under coronapandemin har kvinnor i större utsträckning än män börjat studera på yrkesexamensprogram.

Preliminära uppgifter för höstterminen 2021 visar att det totala antalet studenter i den svenska högskolan ligger kvar på en rekordhög nivå, 375 600. Det är ungefär lika många som föregående hösttermin.

Läs mer

Officiell statistik om sökande och antagna, www.uka.se.

Färre svenska studenter men fler inresande studenter i högskolan hösten 2021, 2021-11-15, UKÄ.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2021, UF 46 SM 2101, UKÄ och SCB.

UKÄ publicerar i december en kort analys av hur inflödet till utbildning vid universitet och högskolor har förändrats under coronapandemin, mellan höstterminerna 2019 och 2021, baserat på preliminära uppgifter.

Förstärkt social snedrekrytering

En tidig konsekvens av coronapandemin var att många unga blev helt eller delvis arbetslösa och att utsikterna på arbetsmarknaden generellt sett blev mycket sämre för unga. Med anledning av detta satsade regeringen redan under våren 2020 på omfattande utbyggnader av högskolan. Ett ökat intresse för högre studier bidrog tillsammans med regeringens utbyggnader till att rekordmånga studenter sökte sig till högskolan hösten 2020.

UKÄ har genomfört en särskild studie för att undersöka hur den sociala snedrekryteringen till högskolan under 2020 har påverkats av coronapandemin. Resultaten tyder på att de sociala grupper som redan tidigare var överrepresenterade i högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin. Det syns både när vi studerar nittonåringarnas övergång till högskolan och när vi studerar den sociala sammansättningen i gruppen unga nybörjarstudenter.

Den sociala snedrekryteringen till högskolan kan alltså sägas ha stärkts i pandemins första fas. Vår inledande hypotes att de ungas besvärligare situation på arbetsmarknaden skulle få nya grupper att söka sig till högskolan, och att den sociala snedrekryteringen därmed skulle minska, finns det alltså inget stöd för i denna undersökning.

Fler överklagade antagningsärenden

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet ärenden till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Mellan 2018 och 2020 fördubblades antalet inkomna ärenden och utvecklingen fortsatte under 2021. Bakom ökningarna ligger fler överklagade antagningsbeslut, vilket sannolikt både är en följd av coronapandemin och förändringar som gjort det lättare för studenter att vända sig till nämnden med ärenden.

Läs mer