Högskoleutbildningen under coronapandemin

I det här avsnittet redovisar vi resultat från två olika undersökningar som behandlar övergången till distansundervisning inom olika ämnen samt pandemins effekter på den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterske- och läkarprogrammen.

Samma mängd lärarledd tid – men undervisning i andra former

Syftet är att undersöka i vilken grad programnybörjare har valt att hoppa av sina pågående utbildningar under pandemin. Vi har tagit fram snabbstatistik på direkta avhopp från program, som utgår ifrån alla programnybörjare på yrkesexamensprogram eller generella program vårterminen 2020. Deras kursregistreringar följs upp under efterföljande termin, alltså höstterminen 2020. Vi har undersökt genomströmningen som direkta avhopp dels på totalnivå, dels för olika grupper av programnybörjare.

Vi ser inte att pandemin har påverkat direkta avhopp i någon större grad. De skillnader vi ser mellan vårterminen 2020 och vårterminen 2019 är överlag inte större än variationerna under den undersökta tidsperioden 2010–2020. Det enda undantaget framgår när vi jämför nybörjare med olika social bakgrund. De direkta avhoppen för nybörjare med lågutbildade föräldrar ökade vårterminen 2020 och minskade för nybörjare med högutbildade föräldrar.

Verksamhetsförlagd utbildning inom sjukvården har till stor del kunnat genomföras

Verksamhetsförlagda utbildningsmoment spelar en betydelsefull roll för yrkesutbildningar inom vårdområdet, men sjukvårdens höga belastning under coronapandemin har påverkat studenternas möjligheter att få den färdighetsträning de behöver. Därför har UKÄ undersökt konsekvenserna av coronapandemin för studenter inom sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet.

Undersökningen visar att det mesta av den verksamhetsförlagda utbildningen har gått att genomföra under coronapandemin, men att en del praktiska moment har ställts in, digitaliserats eller ersatts med teoretiska övningar. Genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen har försvårats på grund av patientbrist inom delar av sjukvården i kombination med överbelastning inom andra.

Samtidigt visar undersökningen på stora regionala skillnader. Även om flera studenter berättar om en pressad sjukvård finns det också studenter som genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning relativt opåverkade av coronapandemin. Undersökningen visar också att det har skapats nya rutiner för uppföljning och dokumentation av studenternas prestationer. Det har varit viktigt att systematiskt följa upp de studenter som har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning under coronapandemin för att säkerställa att de har genomfört obligatoriska färdighetstränande moment inför sin examen.

Coronapandemin beskrivs av några lärare som en katalysator för förändring. Tydligare inslag av undervisning har införts i den verksamhetsförlagda utbildningen och nya pedagogiska grepp har prövats för att hantera de svårigheter som coronapandemin har inneburit. Det har skett en omprioritering och renodling av kursinnehåll i verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Frågor som rör innehåll och kvalitet har fått förnyad aktualitet. Flera lärosäten beskriver ett förändrat arbetssätt med tydligare fokus på att innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen ska bidra till att studenterna når examensmålen och det finns bland både lärare och studenter en önskan om att flera av förändringarna ska bli bestående.