Enkätundersökningar till studenter och doktorander

I det här avsnittet redovisar vi resultat från de två enkätundersökningar riktade till studenter respektive doktorander som UKÄ under våren och sommaren 2021 genomfört i samarbete med Statistikmyndigheten SCB.

Studentspegeln

I studentspegeln har studenternas studiesituation under pandemin varit i fokus. Vilka effekter har pandemin haft på studenternas studiemiljö och hälsa? Hur upplever de att utbildningens kvalitet har förändrats? Metoden liknar den som UKÄ och tidigare Högskoleverket använt i sina studentspeglar. En viktig skillnad är att nybörjarstudenternas situation har undersökts särskilt.

Studenternas upplevelser präglas av en utbildning som till stor del bedrivits på distans under pandemin. Fler än hälften uppger att all deras undervisning lagts om till distans och nio av tio svarar att de till minst hälften haft distansutbildning under pandemin. Flertalet av studenterna uppger att lärarna har gjort bra arrangemang för distansundervisningen och kommit med bra information om hur undervisningen ska gå till. Studenterna har även uppmuntrats att komma med förslag till förbättringar av distansundervisningen.

En majoritet av studenterna svarar att de fått det stöd de behöver av sina lärare för att klara studierna under pandemin. Men ungefär en tredjedel uppger att brist på digital kompetens hos lärarna har påverkat undervisningens kvalitet negativt. Det finns några könsskillnader i synen på distansundervisning – kvinnor har generellt varit mer positiva i sina svar och uppger i högre grad än män att de blivit mer positiva till distansundervisning under pandemin. De flesta studenter har upplevt mer stress och oro under pandemin och det gäller kvinnor i högre grad än män. Också nybörjarstudenterna har i något högre grad upplevt stress och oro.

En undersökning som genomförts bland norska studenter under pandemin visar på liknande resultat. I Norge liksom i Sverige är studenterna överlag positiva till den undervisning de fått under pandemin. Flertalet av studenterna vid svenska lärosäten ger sin utbildning ett gott betyg trots den stora omställningen till distansundervisning – 77 procent av studenterna uppger att utbildningens kvalitet sammantaget varit bra eller mycket bra under pandemin. Samtidigt är siffran lägre än i den studentspegel som genomfördes 2016. Då gav 91 procent av studenterna sin utbildning det sammanfattande betyget bra eller mycket bra.

Doktorandspegeln

I doktorandspegeln tecknas en bild av hur landets doktorander har påverkats av coronapandemin. UKÄ har ställt frågor till ett urval av doktorander om deras hälsa och mående, hur avhandlingsarbetet har fungerat under pandemin och hur det har påverkats av att genomföra moment på distans. UKÄ har också ställt frågor om doktoranderna tror att coronapandemin kommer att försena avhandlingsarbetet.

Undersökningen visar att majoriteten av doktoranderna tycker att det har fungerat bra att arbeta på distans. Även om många menar att mängden handledning har minskat under pandemin är de flesta nöjda med kvaliteten på den handledning de fått. De flesta är också nöjda med digitala forskarutbildningskurser, seminarier och disputationer liksom med den arbetsutrustning för hemarbete som de haft tillgång till under pandemin. Sammantaget visar undersökningen att lärosätena överlag har lyckats hantera pandemins konsekvenser på ett sätt som doktoranderna är nöjda med.

Trots att mycket har fungerat väl under coronapandemin har det också funnits svårigheter. De internationella samarbetena har blivit färre. Flertalet av de svarande uppger också att det intellektuella utbytet med andra doktorander och seniora forskare har minskat. Fler än hälften uppger att de har behövt ställa in eller senarelägga moment i forskarutbildningen. Det handlar i stor utsträckning om materialinsamling som inte kunnat genomföras. För många har avhandlingsarbetet därför gått långsammare än planerat och en fjärdedel av alla doktorander uppger att de behövt ändra inriktning på sin avhandling. En del doktorander har ansökt om förlängning av sin doktorandtjänst under coronapandemin och undersökningen visar att majoriteten av ansökningarna har beviljats.

Skillnaderna mellan olika forskningsämnesområden är stora. Doktorander inom humaniora och konst svarar genomgående mer negativt på frågorna i enkäten än genomsnittet. Den doktorandgruppen, tillsammans med doktorander inom samhällsvetenskap, uppger att de stött på störst hinder i sitt avhandlingsarbete under coronapandemin. I en jämförelse mellan svenska och utländska doktorander är det också tydligt att utländska doktorander har mer negativa erfarenheter av att bedriva forskarstudier under coronapandemin än svenska doktorander.