Lärosätenas arbete och åtgärder under coronapandemin

I det här kapitlet sammanfattar vi en studie om lärosätenas hantering av coronapandemin som konsultfirman Snowflake Education AB har gjort på uppdrag av UKÄ inom ramen för pandemiuppdraget.

Rapport: Lärosätenas hantering av coronapandemin – utmaningar och åtgärder med anledning av beslut från regeringen och myndigheter

Studien kartlägger de åtgärder som lärosätena genomfört för att hantera de utmaningar som uppstått i samband med coronapandemin. Kartläggningen består dels av intervjuer med ett urval lärosäten, dels av en sammanställning av de regerings- och myndighetsbeslut samt rekommendationer som har haft störst påverkan på lärosätena.

Studien visar att de beslut som har haft störst påverkan på lärosätena är (utan inbördes rangordning):

  • avrådan från icke nödvändiga resor
  • övergången till distansundervisning
  • förbudet mot allmänna sammankomster (först fler än 50 och sedan fler än 8)
  • genomförandet av högskoleprovet hösten 2020
  • utökningen av antalet utbildningsplatser.

Lärosätena genomförde flera åtgärder för att lösa de uppkomna utmaningar som besluten medförde. En av de viktigaste åtgärderna var att inrätta en krisorganisation, som gjorde det möjligt att snabbt och effektivt hantera krisläget.

Samtidigt genomförde lärosätena ett omfattande arbete med att ställa om till digital undervisning, vilket medförde många kreativa anpassningar för att möjliggöra genomförande av både teoretiska och praktiska undervisningsmoment. Situationen krävde även att lärosätena experimenterade med alternativa examinationsformer, som digitala salstentor och hemtentor. Utöver dessa, genomfördes många andra åtgärder – från anpassningar av lokaler till omfattande kommunikationsinsatser.

Bland det mest positiva var en ökad kunskap om hur digitala verktyg kan integreras och skapa pedagogiska fördelar i undervisningen.

De åtgärder som lärosätena genomförde fick både positiva och negativa konsekvenser. Bland det mest positiva var en ökad kunskap om hur digitala verktyg kan integreras och skapa pedagogiska fördelar i undervisningen. Samtidigt vittnade både personal och studenter om utmaningen med distansarbete – för både ledarskap samt den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Lärosätena har också observerat en ökning av disciplinärenden, vilket är en trolig konsekvens av de rättssäkerhetsmässiga utmaningar som digital examination har medfört.

Lärosätena ser också ett behov av att skapa beredskap för kommande kriser av olika slag, där de bedömer att proaktivt arbete och långsiktig planering har stor betydelse.