Konsekvenser på utflödet av studenter från högskolan

I det här kapitlet ingår två publikationer. Den första handlar om antalet studenter som examinerades från universitet och högskolor läsåret 2019/20. Den andra visar läget på arbetsmarknaden för dem som examinerades från högskolan under pandemin.

Statistik: Antalet examinerade ökade

Nio procent fler examinerades från universitet och högskolor 2019/20 jämfört med läsåret innan. Totalt tog över 71 900 personer en examen på grundnivå och avancerad nivå.

Det verkar finnas flera förklaringar till ökningen. Coronapandemin och det förändrade arbetsmarknadsläget verkar ha lett till en ökad benägenhet att ta ut examen, även för studier som slutfördes något eller några år tidigare. En annan förklaring är den effektivisering som skett i och med införandet av ett nytt studiedokumentationssystem för flera lärosäten, vilket gjort att studenterna får sina examensbevis snabbare. En del examenshandläggare vittnar också om att de har haft mer arbetstid till att utfärda examina under pandemin.

Dessutom så verkar det också bli vanligare att arbetsgivare använder rekryteringsföretag vid anställningar. Vid mer formaliserade anställningar ställs det högre krav på att de sökande ska ha tagit ut sina examina. UKÄ avser att följa upp förklaringar till ökningen närmare.

Statistisk analys: Coronapandemin och arbetsmarknaden för nyutexaminerade från högskolan

UKÄ har tagit fram snabbstatistik för att undersöka hur coronapandemin kan ha påverkat möjligheten till försörjning på arbetsmarknaden för dem som nyligen har examinerats på grundnivå och avancerad nivå i högskolan. Vi undersöker hur lönenivåerna ser ut ungefär ett halvår efter examen.

Resultaten visar att andelen av de examinerade vårterminen 2020 som har över 20 000 kronor i månadslön har sjunkit något jämfört med de examinerade vårterminen 2019. Nedgången är något större för män än för kvinnor.

Vilken utbildning man avlagt examen inom har stor betydelse. Exempelvis har de som tagit en civilingenjörsexamen eller en högskoleingenjörsexamen fått det betydligt svårare på arbetsmarknaden, medan de som har en sjuksköterskeexamen har fått det enklare att på arbetsmarknaden.