Inledning av första delrapporten

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Syftet är att kunna följa resultatet av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppdraget ska slutredovisas 1/12 2022.

I uppdraget ingår att UKÄ löpande ska informera Utbildningsdepartementet om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen. UKÄ har på eget initiativ bestämt att under uppdragsperioden inkomma med fyra delrapporteringar enligt nedanstående tidsplan:

 • 16 mars 2021 (delrapportering)
 • 1 december 2021 (delrapportering)
 • 15 mars 2022 (delrapportering)
 • 1 december 2022 (slutrapportering).

I samband med den här första delrapporteringen publiceras flera nya rapporter, statistiska analyser och promemorior inom ramen för UKÄ:s pandemiuppdrag. Dessa finns att ladda ner här på uppdragets webbplats Coronaviruset och högskolan genom länkarna vid respektive publikation nedan. För att ge en så heltäckande bild som möjligt ingår i delrapporteringen statistik och analyser ur UKÄ:s reguljära verksamhet som på olika sätt visar konsekvenser av pandemin på högskolans olika verksamheter så här långt.

Uppföljning av konsekvenserna av det nya coronaviruset för högskolans verksamhet, regleringsbrev 2 juli 2020

”Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska inkludera effekterna av övergången till distansundervisning och de insatser som har beslutats av regeringen i fråga om t.ex. högskolans utbyggnad. Syftet är att kunna följa resultaten av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppföljningen ska bland annat ta hänsyn till frågor om kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen samt lämna en slutrapport senast den 1 december 2022.”


Vårt arbetssätt

UKÄ arbetar brett med uppdraget i åtta temaområden:

 1. Grundläggande projekt
 2. Studie- och arbetsmiljö
 3. Utbildningskvalitet
 4. Forskning
 5. Rättssäkerhet
 6. Arbetsmarknad
 7. Ekonomi och finansiering
 8. Mobilitet och internationalisering.

Inom tema 1–6 pågår olika delprojekt, medan tema 7–8 kommer att påbörjas under 2021.

Resultaten i uppdraget hämtas ur UKÄ:s reguljära verksamhet, från delprojekt som startats inom ramen för uppdraget i de olika temaområdena samt från lärosätena och andra myndigheter. Vi har bland annat samlat in analyser och uppföljningar som lärosätenas har gjort själva. För vissa delprojekt använder vi oss av konsultstöd i arbetet.

Uppdraget har en särskild webbplats – Coronaviruset och högskolan. Den uppdateras kontinuerligt dels med våra egna undersökningar, dels med andras undersökningar med koppling till pandemin och högskolan.

Dialog med sektorn är en central del i uppdraget, särskilt med lärosätenas ledningar och kontaktpersoner som utsetts med anledning av uppdraget, men även med studentorganisationer (SFS) och andra myndigheter som Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet (VR), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Dessutom samarbetar vi med våra nordiska motsvarigheter, i synnerhet Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) och Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet (NOKUT) i Norge.

Vi organiserar särskilda seminarier, t.ex. ett dialogseminarium om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer under pandemin som ägde rum den 27 januari 2021. Framöver planerar vi att organisera workshoppar och konferenser.

Delrapporteringen

I den här rapporten har vi sammanställt publikationer som har tagits fram inom ramen för uppdraget. Omfattningen av publikationerna varierar – från längre rapporter till kortare analyser och promemorior. Dessutom redovisar vi statistik och analyser ur UKÄ:s reguljära verksamhet. Delrapporten består av kapitel med tillhörande publikationer, statistik och analyser. Vi redovisar publikationerna genom att kortfattat sammanfatta resultatet, följt av en länk till publikationen eller statistiken.