Inflödet av studenter till högskolan under coronapandemin

I det här kapitlet redovisar vi statistik och analyser ur UKÄ:s reguljära verksamhet som publicerats tidigare, men som visar hur pandemin har påverkat inflödet av studenter till högskolan. Bland annat hur antalet sökande och antagna studenter, nybörjare i högskolan, studenter i högskolan samt inresande studenter förändrats under pandemin.

Statistik: Antalet sökande och antagna studenter ökade kraftigt

Höstterminen 2020 hade lärosätena 16 000 eller 13 procent fler sökande utan tidigare högskoleerfarenhet jämfört med höstterminen 2019. Antalet nya antagna till någon högskoleutbildning ökade med 7 700, vilket motsvarar en uppgång med 14 procent. Ökningar syns i alla åldersgrupper, men var särskilt stor bland 19-åringarna, dvs. de som gick ut gymnasiet vårterminen 2020. Antalet sökande 19-åringar ökade med 28 procent jämfört med 2019.

De utbildningar som ökade mest var flera av lärarprogrammen, sjuksköterskeprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Det sammanfaller med de riktade satsningar mot utbildningar inom undervisning, vård och teknik som regeringen har gjort med anledning av coronapandemin.

Att vi ser den här ökningen kan bero på en osäkrare arbetsmarknad eller en ökad oro för att få arbete i framtiden. Det är möjligt att det är därför vi ser en stor ökning bland just yngre personer. Utbyggnaderna har dessutom gjort att lärosätena kan ta emot fler studenter. Dessutom kan medieexponeringen av särskilt vårdyrken ha bidragit till det ökade intresset.

Statistisk analys: Rekordmånga studenter i högskolan

Under våren och sommaren 2020 syntes en kraftig nedgång i den svenska ekonomin och en ökad arbetslöshet, särskilt bland yngre personer, på grund av coronapandemin. Samtidigt tillförde regeringen extra medel till universitet och högskolor för att utöka antalet studieplatser så att fler skulle kunna studera.

Effekterna av detta syns i den svenska högskolan under höstterminen 2020. Antalet svenska nybörjare och registrerade studenter ökade kraftigt. Preliminära uppgifter för höstterminen 2020 visar att det totala antalet studenter i högskolan var 375 400, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med höstterminen 2019. Antalet svenska studenter ökade med 10 procent, medan antalet inresande studenter minskade kraftigt med 40 procent.

Antalet nybörjare i högskolan höstterminen 2020 var 72 200, vilket är knappt 2 procent fler än höstterminen 2019. Men precis som med det totala antalet studenter ökade antalet svenska nybörjare stort medan antalet inresande nybörjare nästan halverades. Antalet svenska nybörjare ökade med 18 procent medan antalet inresande nybörjare minskade med 49 procent.

Tidigare redovisade uppgifter har visat att antalet behöriga förstahandssökande ökade till flera av lärarprogrammen och sjuksköterskeprogrammet. Antalet behöriga förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet ökade med 28 procent och antalet antagna med 8 procent höstterminen 2020. Men enligt de preliminära uppgifterna är det bara 100 nybörjare fler än förra höstterminen.