Om uppdraget

Uppföljning av konsekvenserna av det nya coronaviruset för högskolans verksamhet

Arbetet organiseras i åtta olika temaområden

UKÄ har organiserat arbetet med uppdraget i åtta temaområden där vi undersöker effekter av pandemin på olika sätt. Inom varje temaområde ryms i sin tur ett eller flera delprojekt. Under uppdragets gång kommer vi att fylla temaområdena med nya delprojekt. Det kan också tillkomma fler teman.

Inom varje tema är planen dels att resultat från UKÄ:s reguljära verksamhet ska producera svar på frågor, dels att vi ska designa och initiera nya studier med särskilt designade datainsamlingar för uppdraget. I vissa fall kan lärosätens, myndigheters och organisationers egna uppföljningar och analyser vara användbara. I varje temaområde ska det även ingå en eller flera internationella jämförelser. Arbetet med uppdraget sker i dialog med andra myndigheter och universitet och högskolor.

Nedan beskrivs kort de olika temaområdena och några av delprojekten.

Tema Grundläggande projekt

Resultaten som produceras inom temat ska utgöra en ram till uppdraget. I delprojektet Beslut och åtgärder under coronapandemin och lärdomar för framtida kriser ska vi kartlägga regeringens satsningar på högskolan samt beslut som andra myndigheter har tagit som påverkar högskolans verksamhet till och med 1 december 2020. Vi ska även åskådliggöra vilka beslut och åtgärder som lärosätena vidtagit i de olika faserna av pandemin. Det ska ingå en analys om hur universitet och högskolor klarar en framtida kris genom att dra lärdomar av coronapandemin. Ett annat delprojekt som pågår är Sammanställning av lärosätenas egna arbeten samt PM om digital examination utifrån lärosätenas eget material.

Tema Studie- och arbetsmiljö

Här ryms delprojekt som handlar om studie- och arbetsmiljö, hälsa och pedagogik. I tre planerade delprojekt kommer vi att undersöka studenternas, doktorandernas och personalens upplevelser under pandemin. Vi arbetar nu med en enkät till studenter som blir en uppföljning av Studentspeglarna från 2007 och 2016.

Ett annat projekt handlar om högskolepedagogik och övergången till distansundervisning. Till exempel kommer frågor om vilka pedagogiska och tekniska utmaningar övergången till distansundervisning under våren och hösten 2020 har inneburit.

Tema Utbildningskvalitet

Delprojekten inom det här temaområdet handlar om omställningen till distansundervisning ur olika synvinklar, men samtliga med fokus på utbildningskvalitet och hur den påverkas av pandemin. Ett delprojekt handlar om hur lärosätena hanterar genomförande och säkrar kvalitet i de praktiska utbildningsmoment som ligger utanför verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Ett annat delprojekt rör forskarutbildningen och doktoranderna och om hur kvaliteten i forskarutbildningen ska kunna bibehållas när fältresor ställs in, finansieringen hotas och etablerade samarbetsformer utmanas som följd av pandemin. Ett tredje delprojekt handlar om genomförande och kvalitet i verksamhetsförlagda moment i vårdutbildningar. VI planerar att påbörja fler delprojekt under det här temat under 2021.

Tema Forskning

I det här temat undersök vi pandemins effekter på forskningen. Flera delprojekt är planerade eller pågående till exempel en intervjustudie om effekter av pandemin på forskningsfinansieringen. Syftet är här att utreda hur den ekonomiska situationen har påverkat de forskningsstiftelser som är beroende av avkastning på förvaltat kapital för sin finansiering. Även om och hur forskningsråden och andra statliga forskningsfinansiärer har förändrat eller kommer att förändra sina program och stöd med anledning av pandemin kommer att undersökas. Andra delprojekt handlar om hur pandemin har påverkat rekryteringen av doktorander och postdoktorer, om pandemins effekter på den vetenskapliga infrastrukturen. Här ingår teknisk, medicinsk och naturvetenskaplig infrastruktur – inklusive de stora nationella infrastrukturerna (Max IV, ESS, SciLifeLab), men även arkiv, bibliotek, databaser m.m. som används inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Tema Rättssäkerhet

Det här temat handlar om juridiska aspekter av pandemins effekter på högskolan. Ett område som är särskilt problematiskt för lärosätena är digital examination. I ett pågående arbete kartlägger vi de ärendefrågor som kommer in till UKÄ och som har en pandemivinkel. Utöver det har vi lagt till pandemirelaterade frågor i den årliga enkätundersökningen om disciplinärenden.

Teman som ännu ej påbörjats

Tema Arbetsmarknad, Tema Ekonomi och finansiering, Tema Mobilitet/Internationalisering


Regeringsuppdraget

Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska inkludera effekterna av övergången till distansundervisning och de insatser som har beslutats av regeringen i fråga om t.ex. högskolans utbyggnad. Syftet är att kunna följa resultaten av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppföljningen ska bland annat ta hänsyn till frågor om kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen samt lämna en slutrapport senast den 1 december 2022.