Tornedalsfinska / Meänkieli: Tämä oon Yniversiteettikanslerivirasto

Yniversiteettikanslerivirasto/Universitetskanslersämbetet (UKÄ) pittää auttaa vahvistamhaan Ruottin korkeakoulua. Meän toiminthaan kuuluu ensinki kolme aluetta:

Tarkastus koulutuksitten laatuista

Met yytvärteeraama koulutuksia jokka johtavat äksaahmiin ette varmistaa ette net nouvattavat vaatimukset korkeamalle koulutukselle. UKÄ tutkii kansa hakemuksia äksaamioikeuksista yniversiteetiltä ja korkeakouluilta.

Ylösseuraus ja statistiikka

Met olema vastuuliset viralisesta statistiikasta korkeakoulusektorille joka tarkottaa kokoamista, käsittelyä ja analyysiä korkeakoulusektorin tioista. Met valvoma kehityksen yli korkeakoulussa ja seuraama ylös ja analyseeraama yniversiteetitten ja korkeakouluitten toimintoja.

Tarkastus efektiviteetistä

Met tarkastamma kansa kunka efektiivisti yniversiteetit ja korkeakoulut käyttävät heän resyrsiä.

Stydenttioikeus ja valvonta

Met tarkastamma kunka yniversiteetit ja korkeakoulut nouvattavat lakia ja säätäntöjä sen takia ette valvoa stydentitten oikeusturvalisuutta. Valvonta yniversiteetistä ja korkeakouluista tehthään niin omasta tahosta ko yksityisitten henkilöitten ilmotuksitten jälkhiin.

UKÄ antaa kansa kansliatukea Korkeakoulun erotuslautakunnale/ Högskolans avskiljandenämnd (HAN) ja Korkeakoulun valituslautakunnale/ Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Erotuslautakunta tutkii asioita jos stydenttiä tulthaan erottamhaan korkeakouluopinoista. Valituslautakunta tutkii valituksia päätöksistä jokka oon otettu korkeakoulusektorissa ja ammattikorkeakoulun sektorissa.

Organisasuuni

Yniversiteettikansleri oon johtaja Yniversiteettikanslerivirastolle. Meitä oon suunile 90 työntekiää, järjestettynä kolhmeen asiaosasthoon, yhtheen osasthoon administrasuunile ja IT:le ja yhtheen komynikasuunisekretariaathiin.

Ota meän kansa yhtheyttä

Telefooni: 08-563 085 00

Postiosote: Box 6024, 121 06, Johanneshov

Käyntiosote: Hammarbybacken 31, Johanneshov

Sähköposti: registrator@uka.se

Kontaktitietoja kaikile työntekiöile löytää www.uka.se