UKÄ projekt lärarutbildning

UKÄ har en mängd uppdrag som är kopplade till frågor som rör lärarutbildningarna. För att ge en samlad bild och sprida kunskap om lärarutbildningsområdet pågår under 2019-2020 det myndighetsövergripande UKÄ projekt lärarutbildning.

Projekt lärarutbildning samlar också kunskap och resultat om området lärarutbildning på UKÄ:s webbplats för att ytterligare utveckla webbplatsen till en källa för kunskap om området lärarutbildning.

Projektet har stöd av ett externt nätverk av referenspersoner som på olika sätt är involverade i lärarutbildningsfrågor. Genom dialog med olika nätverk identifierar projektet och föreslår frågor där UKÄ kan bidra med ny kunskap.

Projektet analyserar, skapar överblick över och kommunicerar UKÄ:s samlade kunskap och resultat om lärarutbildning. I samband med en presentation av analysen och i dialog med lärosäten och sektorns intressenter ska projektet identifiera kunskap som eventuellt saknas och inhämta förslag på frågor som bör utredas vidare.

Digital lärarutbildningskonferens 19-20 oktober 2020

Inom ramen för projekt lärarutbildning arrangerar UKÄ därför en nationell lärarutbildningskonferens hösten 2020. Tema för konferensen är precis som tidigare annonserat Lärarförsörjning och Kvalitet i lärarutbildning. Under rådande omständigheter genomförs konferensen digitalt under två halvdagar 19-20 oktober 2020 via Zoom.

UKÄ redovisar resultat från analyser och utvärderingar samt berättar om vilka regler som styr lärarutbildning. Vid konferensen presenterar UKÄ även en samlad analys av lärarutbildningsområdet. Deltagarna får i samband med det lämna synpunkter på eventuella kunskapsluckor där UKÄ kan bidra med ny kunskap. Representanter från andra myndigheter, nätverk av lärosäten involverade i olika satsningar inom lärarutbildning kommer också att bidra till innehållet tillsammans med studentrepresentanter.

Anmälan är öppen för alla intresserade från 1 september 2020. Deltagarantalet är begränsat till 300 personer. Anmälningslänk och program kommer att finnas tillgängliga på UKÄ:s webbplats från den 1 september.