UKÄ projekt lärarutbildning

UKÄ har en mängd uppdrag som är kopplade till frågor som rör lärarutbildningarna. För att ge en samlad bild och sprida kunskap om lärarutbildningsområdet pågår under 2019-2020 det myndighetsövergripande UKÄ projekt lärarutbildning.

Projektet har stöd av ett externt nätverk av referenspersoner som på olika sätt är involverade i lärarutbildningsfrågor. Genom dialog med olika nätverk identifierar projektet och föreslår frågor där UKÄ kan bidra med ny kunskap.

Projektet analyserar, skapar överblick över och kommunicerar UKÄ:s samlade kunskap och resultat om lärarutbildning. I samband med en presentation av analysen och i dialog med lärosäten och sektorns intressenter ska projektet identifiera kunskap som eventuellt saknas och inhämta förslag på frågor som bör utredas vidare.

Lärarutbildningskonferens i höst

Inom ramen för projekt lärarutbildning arrangerar UKÄ därför en nationell lärarutbildningskonferens hösten 2020. Representanter från UKÄ:s olika verksamheter kommer att delta i programmet, bland annat för att redovisa resultat från regeringsuppdrag och för att berätta om vilka regler som styr lärarutbildning. Vid konferensen presenterar UKÄ en samlad bild av lärarutbildningsområdet. Deltagarna får i samband med det lämna synpunkter på områden där UKÄ kan bidra med ny kunskap. Representanter från andra myndigheter, studentrepresentanter och nätverk av lärosäten som arbetar med olika satsningar inom lärarutbildning kommer också att bidra till innehållet.

Alla aktiviteter i plenum webbsänds för att nå ut till så många deltagare som möjligt.

Projekt lärarutbildning inventerar och samlar intern och extern kunskap om området lärarutbildning på UKÄ:s webbplats för att stärka omvärldens kännedom om den samlade kunskapen inom området lärarutbildning.