Under år 2019 och 2020 pågår två myndighetsövergripande projekt på UKÄ inom områdena lärarutbildning och forskarutbildning.

Ett av UKÄ:s mål är vara den självklara kunskapskällan för högre utbildning och forskning. UKÄ ska stärka sitt arbete med att definiera viktiga områden där myndigheten kan bidra med kunskap utifrån vårt uppdrag. Därför pågår under 2019 och 2020 två parallella myndighetsövergripande projekt på UKÄ som handlar om lärarutbildning och forskarutbildning.

Inom båda dessa områden har UKÄ under åren presenterat statistik, genomfört analyser och utvärderingar samt fattat beslut om tillsynsärenden. Resultaten av denna verksamhet ska användas för att skapa överblick om den kunskap som UKÄ:s arbete genererat om lärarutbildning och forskarutbildning. Syftet är också att kommunicera UKÄ:s samlade kunskap och identifiera kunskapsluckor för fortsatt utredning. Projekten ska genomföras i dialog med sektorn för att komma fram till vilka frågor som det finns behov av att utreda vidare.

Utöver analyserna genomför projektgrupperna även nätverksträffar, seminarier, dialogmöten med lärosäten och en nationell konferens för att kommunicera kunskap och resultat.