Med anledning av Coronaviruset

Här kan du hålla dig uppdaterad på förändringar av UKÄ:s verksamhet och regeltillämpningar med anledning av smittspridningen av coronaviruset.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kommer denna sida att uppdateras regelbundet.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Undervisningen

Folkhälsomyndigheten har särskild information på sin webbplats om verksamheten vid universitet och högskolor.

Den 1 juni upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd att gälla om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning. Det betyder att studerande och elever kan återgå till undervisning på plats. Folkhälsomyndigheten bedömer att återgången bör ske gradvis samt att det måste ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning.

Ta del av Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till lärosäten och andra anordnare av utbildning för vuxna

UKÄ har tidigare på denna webbplats redovisat våra bedömningar i några rättsliga frågor som uppstått i samband med pandemins akuta faser. Bedömningarna har bland annat gällt brådskande ändringar av examinationsformer. Lärosätena ska nu inför hösten planera undervisning och examinationer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Lärosäten som nu bedömer att det finns förutsättningar att återgå till normal undervisning och examination kommer att kunna tillämpa ordinarie examinationsregler i sina kursplaner. Sådana lärosäten bör då också tillämpa det normala förfarandet när det gäller ändringar av kursplaner. Om ett lärosäte däremot bedömer att det av smittskyddsskäl krävs sådana åtgärder av lärosätet som gällt före den 1 juni 2021, kan lärosätet dock utgå från vad UKÄ uttalat tidigare under pandemin.

Ta del av UKÄ:s tidigare information

UKÄ följer pandemins utveckling. Vi kan vid behov komma med nya bedömningar eller kompletteringar om situationen förändras.

Studiemedel

CSN har information på sin webbplats om studiemedel och utbrottet av Coronavirus.

Granskningar och utvärderingar

De granskningar som UKÄ har i uppdrag att genomföra löper i flera fall på enligt plan. Vi för en kontinuerlig dialog med vår uppdragsgivare gällande UKÄs uppdrag generellt och redovisningen av dem. En del granskningar och utvärderingar av vissa utbildningar har dock skjutits fram med tanke på den situation som universitet och högskolor nu befinner sig i. Med anledning av pandemin har vi även övergått till att genomföra möten med bedömare och lärosäten digitalt.

Läs mer om vilka utvärderingar och granskningar som är uppskjutna.

Ändrad tidplan för tematisk utvärdering av breddad rekrytering

Tidplanen för utvärderingen av breddad rekrytering ändras och redovisningen av uppdraget skjuts fram till 1 mars 2022.

Läs mer om uppdraget och den ändrade tidplanen.