Med anledning av Coronaviruset

Här kan du hålla dig uppdaterad på förändringar av UKÄ:s verksamhet och regeltillämpningar med anledning av smittspridningen av coronaviruset.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kommer denna sida att uppdateras regelbundet.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Undervisningen

Folkhälsomyndigheten har särskild information på sin webbplats om verksamheten vid universitet och högskolor.

Ta del av Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till lärosäten och andra anordnare av utbildning för vuxna

Brådskande ändringar av examinationsformer

Med hänsyn till utbrottet av Coronaviruset har svenska lärosäten gått över till distansundervisning och nätbaserad examination när det varit möjligt. UKÄ anser att eventuella förändringar av kursplaner får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat examinationsformer av smittskyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.

Inställda examinationer

I vissa fall kan det vara svårt att ändra examinationsformer på grund av utbildningarnas karaktär. Examinationer kan då i värsta fall behöva senareläggas eller helt ställas in. UKÄ anser att lärosätet i dessa fall bör erbjuda studenterna ett examinationstillfälle så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskyddsskäl. Många lärosäten har regler som ger studenter rätt till nytt provtillfälle vid misstag från lärosätets sida. Sådana regler kan tjäna som förebild i denna situation.

Att en examination ställs in kan innebära att studenter inte uppfyller behörighetskraven till nästa kurs inom utbildningsprogrammet. Lärosätet har möjlighet att ge undantag från behörighetskraven till sina kurser. Det är dock lärosätet som måste bedöma om det är möjligt att ge undantag från behörighetskraven till nästa kurs inom ett program. Lärosätets beslut om att avslå en begäran om undantag från behörighetskrav till programkurser kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Brådskande förändringar av ett utbildningsprogram

Vissa typer av kurser kan vara svåra eller omöjliga att bedriva på distans. Övergången till nätbaserad undervisning kan därför i vissa fall innebära att ordningen på programkurser brådskande behöver kastas om eller förändras. UKÄ anser att eventuella förändringar av utbildningsplaner i så fall får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat ordningen på programkurser av smittskyddsskäl, utan att först ha ändrat utbildningsplanerna.

Studieuppehåll för arbete inom vården

En fråga som UKÄ fått gäller om studenter som normalt arbetar i vården kan få studieuppehåll för att gå tillbaka till arbete i vården. Bestämmelser om studieuppehåll finns i 7 kap. 33 § högskoleförordningen, och innebär bland annat att en student kan beviljas studieuppehåll om det finns särskilda skäl. Dessutom har UHR beslutat om föreskrifter för studieuppehåll. UHR:s föreskrifter innebär en exemplifiering av vad som kan vara särskilda skäl, men är inte en uttömmande uppräkning Lärosätena har alltså möjlighet att besluta att det studieuppehåll som studenterna gör för att hjälpa till i vården är sådana skäl som enligt högskoleförordningen ger rätt till studieuppehåll.

Offentliga disputationer

UKÄ anser att det inte finns några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk. Enligt högskoleförordningen (6 kap. 33 § andra stycket) ska en doktorsavhandling ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av. UKÄ anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom möjligheten att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Men universitet och högskolor kan inte utgå från att alla intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av disputationen med hjälp av egna datorer. Lärosätena bör därför tillhandahålla lokal med utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt om detta är förenligt med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att undvika smittspridning av covid-19 som för tillfället är gällande.

Förlängning av terminer

Om det skulle bli aktuellt att förlänga terminerna har lärosätena möjlighet att besluta om det själva. Men konsekvenserna för studenterna bör övervägas noga, till exempel kan lärosätena behöva rådgöra med CSN vad gäller möjligheterna att få studiemedel.

Glöm inte studentinflytandet

Utbrottet av Coronaviruset innebär att lärosätena kan behöva fatta brådskande beslut om sina utbildningar, till exempel när det gäller förändringar av ett utbildningsprogram eller examinationsformer. Högskolelagen och högskoleförordningen ger samtidigt studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen vid lärosätena. Bestämmelserna om studentinflytande gäller även då ett lärosäte fattar brådskande beslut. Möjligheterna för studentrepresentanter att lämna synpunkter inför besluten kan dock behöva anpassas till situationen. Det kan till exempel innebära att studentrepresentanter måste vara beredda att med kort varsel lämna synpunkter inom kort tid, för att lärosätet ska hinna fatta ett brådskande beslut.

Ersättare för rektors ställföreträdare

Av 2 kap. högskoleförordningen framgår att rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Behörig att vara ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. Ställföreträdaren utses av styrelsen och har ofta titeln prorektor. Lärosätena beslutar själva i vilken ordning och för hur lång tid ställföreträdaren ska utses.

Men vad händer om ställföreträdaren insjuknar och är förhindrad att tjänstgöra i rektors ställe? Högskoleförordningens bestämmelser innebär att det alltid ska finnas en person som vid varje tidpunkt kan ersätta rektor om denne inte är i tjänst. Högskoleförordningen lägger inga hinder mot att styrelsen utser en annan person som tjänstgör i rektors ställe om varken rektor eller den ordinarie ställföreträdaren är i tjänst. Om den ordinarie ställföreträdaren inte är i tjänst, t.ex. på grund av sjukdom, träder alltså denna person in som ställföreträdare för rektor. Något formellt entledigande av den ordinarie ställföreträdaren behövs inte i denna situation.

Lärosätena bör överväga att utse ersättare för ordinarie ställföreträdare för rektor, med hänsyn till utbrottet av Coronaviruset. I 2 kap. 5 § högskoleförordningen finns bestämmelser om hur styrelsen kan fatta beslut i brådskande fall.

Kan rektor delegera uppgiften som ordförande i disciplinnämnden?

Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter hanteras av lärosätets disciplinnämnd, där rektor enligt högskoleförordningen är ordförande. Antalet disciplinärenden mot studenter har ökat under många år. Enligt vissa uppgifter i media kan omläggningen till distansundervisning under Coronapandemin dessutom ha lett till mer fusk vid examinationer, och därmed ännu fler disciplinärenden för lärosätena att hantera.

När ordföranden har förhinder inträder rektors ställföreträdare eller annan särskilt utsedd ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden enligt 10 kap. 7 § högskoleförordningen. UKÄ har fått frågan om rektor utöver denna bestämmelse kan delegera uppgiften som ordförande i disciplinnämnden till någon annan befattningshavare vid lärosätet. Det skulle alltså handla om en delegering av uppgiften på liknande sätt som rektor gör inom många andra områden.

Av 2 kap. 13 § högskoleförordningen framgår att rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet. I vissa fall är det särskilt föreskrivet i högskoleförordningen att rektor inte får delegera en uppgift, t.ex. när det gäller beslut som rör anställning av professor. Högskoleförordningen innehåller dock ingen särskild föreskrift som förbjuder rektor att delegera uppgiften som ordförande i disciplinnämnden. Enligt UKÄ:s bedömning finns därför inget formellt hinder för rektor att delegera uppgiften som ordförande i disciplinnämnden. Men rektor måste förstås bedöma om det är lämpligt att delegera uppgiften och vem som i så fall ska ha uppgiften. Det bör beaktas att disciplinnämnden är ett gemensamt organ för hela lärosätet, med stor betydelse för verksamheten och för studenternas rättssäkerhet. Om uppgiften delegeras, bör rektor överväga att delegera uppgiften till en ledande befattningshavare på övergripande lärosätesnivå med nära koppling till rektor.

Studiemedel

CSN har information på sin webbplats om studiemedel och utbrottet av Coronavirus.

Granskningar och utvärderingar

De granskningar som UKÄ har i uppdrag att genomföra löper i flera fall på enligt plan. Vi för en kontinuerlig dialog med vår uppdragsgivare gällande UKÄs uppdrag generellt och redovisningen av dem. En del granskningar och utvärderingar av vissa utbildningar har dock skjutits fram med tanke på den situation som universitet och högskolor nu befinner sig i. Med anledning av pandemin har vi även övergått till att genomföra möten med bedömare och lärosäten digitalt.

Läs mer om vilka utvärderingar och granskningar som är uppskjutna.

Ändrad tidplan för tematisk utvärdering av breddad rekrytering

Tidplanen för utvärderingen av breddad rekrytering ändras och redovisningen av uppdraget skjuts fram till 1 mars 2022.

Läs mer om uppdraget och den ändrade tidplanen.