Med anledning av Coronaviruset

Här kan du hålla dig uppdaterad på förändringar av UKÄ:s verksamhet och regeltillämpningar med anledning av smittspridningen av coronaviruset.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kommer denna sida att uppdateras regelbundet.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Undervisningen

Universitet och högskolor har under hösten gradvis återgått till undervisning på campus och därmed också till ordinarie examinationsformer, bland annat traditionella salstentamina. Den ökade smittspridningen på senare tid har dock lett till oro hos många studenter som till exempel ska genomföra salstentamina i stora salar med många deltagare.

Universitet och högskolor ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att förhindra smittspridning. Men pandemins utveckling kan även leda till andra problem för studenterna. På vissa kurser examineras studenterna genom omfattande prov i slutet av kursen. Om studenterna inte kan delta i dessa avslutande prov på grund av symtom för covid eller på grund av hemkarantän, kan studenterna i värsta fall få vänta länge till nästa provtillfälle. Studenterna riskerar därmed att halka efter i sina studier.

Läs mer om vad som gäller för universitet och högskolor om åtgärder för att förhindra smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Universitet och högskolor ansvarar själva för att utforma sina utbildningar och de bestämmer också hur examinationen av studenterna ska utformas. Lärosätena bestämmer också när provtillfällena ska genomföras och hur många provtillfällen som ska erbjudas. UKÄ anser i egenskap av tillsynsmyndighet att studenterna normalt bör erbjudas ett omprov i anslutning till ordinarie provtillfälle. Dessutom bör lärosätena erbjuda ett tredje provtillfälle, ett så kallat uppsamlingsprov, inför höstterminen (se Rättssäker examination, 4 uppl. s. 96).

Ladda ner Rättssäker examination.

Utvecklingen på senare tid gör att lärosätena kan behöva genomföra ytterligare åtgärder för att inte grupper av studenter ska halka efter i utbildningen på grund av pandemin. Ett sätt kan vara att erbjuda studenterna fler provtillfällen än vad man normalt skulle göra under utbildningarna. Lärosätena har också möjlighet att välja andra examinationsformer om det behövs av smittskyddsskäl.

Läs mer om våra tidigare bedömningar om bland annat brådskande ändringar av examinationsformer.

UKÄ:s uppfattning är att lärosätena kan och bör agera på ett så smidigt och flexibelt sätt att man i möjligaste mån undviker att studentgrupper halkar efter i utbildningen på grund av pandemin. Det kan till exempel innebära fler eller annorlunda organiserade provtillfällen än normalt, särskilda smittskyddsåtgärder i samband med provtillfället eller, i vissa fall, ändrade examinationsformer.

Studiemedel

CSN har information på sin webbplats om studiemedel och utbrottet av Coronavirus.

Granskningar och utvärderingar

De granskningar som UKÄ har i uppdrag att genomföra löper i flera fall på enligt plan. Vi för en kontinuerlig dialog med vår uppdragsgivare gällande UKÄs uppdrag generellt och redovisningen av dem. En del granskningar och utvärderingar av vissa utbildningar har dock skjutits fram med tanke på den situation som universitet och högskolor nu befinner sig i. Med anledning av pandemin har vi även övergått till att genomföra möten med bedömare och lärosäten digitalt.

Läs mer om vilka utvärderingar och granskningar som är uppskjutna.

Ändrad tidplan för tematisk utvärdering av breddad rekrytering

Tidplanen för utvärderingen av breddad rekrytering ändras och redovisningen av uppdraget skjuts fram till 1 mars 2022.

Läs mer om uppdraget och den ändrade tidplanen.