Med anledning av Coronavirus

Här kan du hålla dig uppdaterad på förändringar av UKÄ:s verksamhet och regeltillämpningar med anledning av smittspridningen av coronaviruset.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kommer denna sida att uppdateras regelbundet.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Lärosäten i Sverige uppmanas att bedriva distansundervisning

Med hänsyn till utbrottet av Coronaviruset går svenska lärosäten över till distansundervisning och nätbaserad examination.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftar till att dämpa spridningstakten av covid-19.

Brådskande ändringar av examinationsformer

Med hänsyn till utbrottet av Coronaviruset går nu svenska lärosäten över till distansundervisning och nätbaserad examination när det är möjligt. UKÄ anser att eventuella förändringar av kursplaner får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat examinationsformer av smittskyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.

Inställda examinationer

I vissa fall kan det vara svårt att ändra examinationsformer på grund av utbildningarnas karaktär. Examinationer kan då i värsta fall behöva senareläggas eller helt ställas in. UKÄ anser att lärosätet i dessa fall bör erbjuda studenterna ett examinationstillfälle så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskyddsskäl. Många lärosäten har regler som ger studenter rätt till nytt provtillfälle vid misstag från lärosätets sida. Sådana regler kan tjäna som förebild i denna situation.

Att en examination ställs in kan innebära att studenter inte uppfyller behörighetskraven till nästa kurs inom utbildningsprogrammet. Lärosätet har möjlighet att ge undantag från behörighetskraven till sina kurser. Det är dock lärosätet som måste bedöma om det är möjligt att ge undantag från behörighetskraven till nästa kurs inom ett program. Lärosätets beslut om att avslå en begäran om undantag från behörighetskrav till programkurser kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Brådskande förändringar av ett utbildningsprogram

Vissa typer av kurser kan vara svåra eller omöjliga att bedriva på distans. Övergången till nätbaserad undervisning kan därför i vissa fall innebära att ordningen på programkurser brådskande behöver kastas om eller förändras. UKÄ anser att eventuella förändringar av utbildningsplaner i så fall får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat ordningen på programkurser av smittskyddsskäl, utan att först ha ändrat utbildningsplanerna.

Studieuppehåll för arbete inom vården

En fråga som UKÄ fått gäller om studenter som normalt arbetar i vården kan få studieuppehåll för att gå tillbaka till arbete i vården. Bestämmelser om studieuppehåll finns i 7 kap. 33 § högskoleförordningen, och innebär bland annat att en student kan beviljas studieuppehåll om det finns särskilda skäl. Dessutom har UHR beslutat om föreskrifter för studieuppehåll. UHR:s föreskrifter innebär en exemplifiering av vad som kan vara särskilda skäl, men är inte en uttömmande uppräkning Lärosätena har alltså möjlighet att besluta att det studieuppehåll som studenterna gör för att hjälpa till i vården är sådana skäl som enligt högskoleförordningen ger rätt till studieuppehåll.

Offentliga disputationer

UKÄ anser att det inte finns några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk. Enligt högskoleförordningen (6 kap. 33 § andra stycket) ska en doktorsavhandling ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av. UKÄ anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom möjligheten att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Men universitet och högskolor kan inte utgå från att alla intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av disputationen med hjälp av egna datorer. Lärosätena bör därför tillhandahålla lokal med utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt. Men de bör samtidigt påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sociala kontakter.

Förlängning av terminer

Om det skulle bli aktuellt att förlänga terminerna har lärosätena möjlighet att besluta om det själva. Men konsekvenserna för studenterna bör övervägas noga, till exempel kan lärosätena behöva rådgöra med CSN vad gäller möjligheterna att få studiemedel.

Glöm inte studentinflytandet

Utbrottet av Coronaviruset innebär att lärosätena kan behöva fatta brådskande beslut om sina utbildningar, till exempel när det gäller förändringar av ett utbildningsprogram eller examinationsformer. Högskolelagen och högskoleförordningen ger samtidigt studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen vid lärosätena. Bestämmelserna om studentinflytande gäller även då ett lärosäte fattar brådskande beslut. Möjligheterna för studentrepresentanter att lämna synpunkter inför besluten kan dock behöva anpassas till situationen. Det kan till exempel innebära att studentrepresentanter måste vara beredda att med kort varsel lämna synpunkter inom kort tid, för att lärosätet ska hinna fatta ett brådskande beslut.

Studiemedel

CSN har information på sin webbplats om studiemedel och utbrottet av Coronavirus.

Våra granskningar löper på enligt plan

De granskningar som UKÄ har i uppdrag att genomföra löper på enligt plan och genomförs företrädesvis via digitala mötesformer. Vi är dock lyhörda för eventuella behov av justeringar av tidsplanen med tanke på den situation som universitet och högskolor nu befinner sig i. Vi för även en kontinuerlig dialog med vår uppdragsgivare gällande UKÄs uppdrag generellt och redovisningen av dem.

Ändring av våra kommande konferenser

Med anledningen av smittspridningen av Covid-19 (Coronavirus) så kommer våra planerade konferenser att antingen genomföras virtuellt eller skjutas upp enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om vad som gäller för respektive konferens.

Kvalitetssamordnardagen 16 april

Lärarutbildningskonferensen

Digital spets - startkonferens 28 april