Utvärderingar 2011-2015

Under åren 2011-2015 utvärderade UKÄ och föregångaren Högskoleverket kvaliteten på mer än 2 000 högskoleutbildningar. Över 1 300 externa bedömare var anlitade för att genomföra uppdraget.

I juli 2010 fick Högskoleverket ett uppdrag av regeringen att utveckla och ta fram ett system för att utvärdera kvaliteten på utbildningar som leder till examen på grundnivå och avancerad nivå. Utvärderingarna startade vid årsskiftet 2010/2011. UKÄ tog 2013 över uppdraget när Högskoleverket lades ner.

Fokus på resultat

Utvärderingarna fokuserade framför allt på resultat, det vill säga studenternas möjligheter att nå examensmålen. Universiteten och högskolorna skulle själva ansvara för att analysera förutsättningar och processer som ligger till grund för resultaten.

Utvärderingarna genomfördes under en fyraårsperiod och utbildningarna fick ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. De utbildningar som bedömdes ha brister hade ett år på sig att rätta till dessa. Annars förlorade de sitt examenstillstånd. De utbildningar som fick omdömet mycket hög kvalitet fick en extra kvalitetspeng av regeringen.

Läs mer

Utfallet efter utvärderingarna

Resultatet av de 2 088 utbildningar som utvärderades blev:

  • Bristande kvalitet: 548 utbildningar
  • Hög kvalitet: 1 242 utbildningar
  • Mycket hög kvalitet: 298 utbildningar

Resultatet efter uppföljningen av de utbildningar som bedömdes ha bristande kvalitet blev: 

  • Hög kvalitet: 466 utbildningar
  • Nedlagda av lärosätena själva innan uppföljningen: 71 utbildningar
  • Återkallade examenstillstånd: 10 stycken

 

Resultat av utväreringarna

Om du letar efter resultat av tidigare utvärderingar kan du mejla registrator@uka.se.

Analyser av resultaten

I några rapporter har UKÄ undersökt olika frågeställningar för att få en bredare bild av utvärderingssystemet 2011-2015 men också av svensk högre utbildning. Det handlar bland annat om studenternas bakgrund, i vilken mån utvärderingarna varit kvalitetsdrivande samt erfarenheter och lärdomar.