Från universitetskansler till generaldirektör

De senaste årtiondena har universitetskanslern varit högsta chef för den myndighet som ansvarar för högre utbildning. 2016 ersattes titeln med generaldirektör.

Foto på tidigare universitetskanslererna Anders Flodström (2007-2010), Sigbrit Franke (1999-2007), Harriet Wallberg (2014-2016), Carl-Gustaf Andrén (1980-1987) och Lars Haikola (2010-2014).

Några av de tidigare universitetskanslererna: Anders Flodström (2007-2010), Sigbrit Franke (1999-2007), Harriet Wallberg (2014-2016), Carl-Gustaf Andrén (1980-1987) och Lars Haikola (2010-2014).

Unik titel

Universitetskanslern framstår som en unik befattning inom svensk förvaltning. Kanslern har genom historien präglats av dubbla roller; dels högste företrädare för universitet och högskolor, dels statens (kungens) representant i kontrollen och styrningen av lärosätena.

500-årig tradition

Den förste universitetskanslern var Jakob Ulvsson, ärkebiskop och grundare av Uppsala universitet, Sveriges första universitet, 1477.

Under flera hundra år hade de två äldsta universiteten, Uppsala och Lund, sina egna universitetskanslerer. En del befann sig nära kungamakten – några var kronprinsar och en var kung, Gustav IV Adolf.

Från 1824 (med undantag för åren 1857-1859) hade dessa två universitet en gemensam kansler.

Under 1900-talet hämtades kanslererna från politiken.

Nytt system

År 1964 förändrades systemet då ett ämbetsverk bildades, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), under ledning av en universitetskansler. Denne hämtades inte längre från politiken. Nils Gustav Rosén, den förste chefen för UKÄ, var tidigare generaldirektör för Skolöverstyrelsen.

Rektorerna utser

Tidigare hade universitetskanslern föreslagits genom val i akademiska elektorsförsamlingar men 1980 övergick förslagsrätten till rektorerna. Carl-Gustaf Andrén, själv rektor vid Lunds universitet, blev ny kansler och chef för det nybildade Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) 1977. Myndigheten lades i graven 1992 och ett smalare Kanslersämbetet inrättades för att tre år senare införlivas med Högskoleverket (HSV), som hade en generaldirektör. Kanslern Stig Hagström blev då styrelseordförande. Det var han som införde ”kvalitetssäkring” som begrepp.

Sigbrit Francke — första kvinnan

1999 fick vi den första kvinnliga kanslern, Sigbrit Francke, rektor vid Umeå universitet och med bakgrund i utvärderingsforskning.

Hon ersattes 2007 av Anders Flodström, tidigare rektor vid KTH och Linköpings universitet. 2010 tog Lars Haikola över. Också han hade varit rektor på en rad olika högskolor.

Sista kanslern

2013 skapas Universitetskanslersämbetet på nytt, efter drygt 30 år i vila. Harriet Wallberg, tidigare rektor för KI, tillträdde som kansler 2014. Hon fick i uppdrag att utreda och föreslå ett nytt kvalitetssäkringssystem.

Regeringen beslutade 2016 att titeln skulle ersättas med en generaldirektör och därmed var en 500-årig tradition avslutad.