Utvärdering av arbetet med att främja hållbar utveckling

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Tre fjärdedelar av lärosätena bedöms ha behov av att utveckla sina processer på området. Rapporten är den första tematiska utvärderingen i kvalitetssäkringssystemet som ska gälla 2017 – 2022.

UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat arbetet med hållbar utveckling inom utbildningsområdet. Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Utvärderingen har gjorts utifrån självvärderingar där lärosätena själva beskrivit sitt arbete. De har bland annat fått beskriva sina rutiner för uppföljning och återkoppling och hur de bidrar till att säkra och utveckla arbetet med hållbar utveckling i utbildningarna. En bedömargrupp har sedan granskat självvärderingarna.

Två omdömesnivåer

Med stöd av bedömargruppens yttrande har UKÄ beslutat om ett omdöme för varje lärosäte. De två omdömesnivåerna är att lärosätet antingen har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning eller att lärosätets process för arbetet med hållbar
utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

Utvärderingen ska bidra med kunskap och utveckling

Syftet med utvärderingen är att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar med temat hållbar utveckling och att presentera de resultat som uppnåtts. Förhoppningsvis kan utvärderingen också få betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete.

Tre fjärdelar når inte upp till kriterierna

Tre fjärdedelar av lärosätena når inte upp till de kriterier som satts upp. De bedöms ha behov av att utveckla sina processer. Exempel på sådant som bör utvecklas är att sätta lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling, mer systematisk uppföljning av dessa mål eller en utveckling av arbetet med kompetensutveckling vad avser hållbar utveckling för lärare.

I UKÄ:s tematiska utvärderingar granskar vi olika områden som universiteten och högskolorna ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning. Vid en tematisk utvärdering ingår alltid samtliga universitet och högskolor.