Personuppgifter (GDPR)

UKÄ hanterar de personuppgifter som du själv lämnar i till exempel formulär här på webbplatsen. Du har givetvis rätt att begära ut den information som vi har lagrat om dig och att begära rättelse av denna.

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Sverige har även beslutat om kompletterande nationell lagstiftning, bland annat genom dataskyddslagen (2018:218) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Samma dag upphävdes personuppgiftslagen PuL (1998:204).

I vilka situationer lämnar du personuppgifter till UKÄ?

När du kontaktar oss lämnar du personuppgifter till myndigheten. Vi behöver då spara och behandla dina personuppgifter. Du lämnar personuppgifter när du exempelvis:

 • skickar ett e-postmeddelande till UKÄ
 • skickar en fråga till UKÄ via formuläret ”Fråga juristerna” på webbplatsen
 • gör en anmälan till UKÄ via formuläret ”Webbanmälan av ett tillsynsärende” på webbplatsen
 • anmäler dig till konferenser och andra evenemang som UKÄ arrangerar
 • beställer tryckt material
 • prenumererar på UKÄ:s nyhetsbrev via e-post
 • söker ett jobb via webbplatsen
 • lämnar referenser åt en arbetssökande hos oss via digital referenstagning
 • skapar en inloggning för någon av de tjänster som du når via webbplatsen (till exempel UKÄ Direkt och UKÄ Bedömarvy)
 • ansöker om examenstillstånd

Hur behandlar vi dina personuppgifter som du har lämnat?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och andra personuppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss. Ändamålet med behandling är att hantera och utföra de uppgifter som vi har, se ovan ”UKÄ:s verksamhet och uppgifter”. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att vi utför en uppgift av allmänt intresse, men kan också vara som ett led i vår myndighetsutövning, för att fullgöra ett avtal eller att du lämnat ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras i enlighet med gällande regelverk för allmänna handlingar eller i övrigt när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar därmed inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges i samband med att du lämnar personuppgifterna. Vi har dock avtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att myndigheten är skyldig att göra så enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (så kallat registerutdrag). Kontakta oss, helst skriftligen via brev eller e-post med angivande av ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikationen med oss). Registerutdraget sänds i normalfallet kostnadsfritt till din folkbokföringsadress inom en månad. Om din begäran är komplicerad kan det dock ta längre tid, och om din begäran är uppenbart
ogrundad eller orimlig får UKÄ ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du kan även kontakta oss om du vill begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt begära att dina personuppgifter flyttas. Vi vill dock påminna om att myndigheten alltid måste följa de bestämmelser som gäller för myndigheter om bl.a. allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om dina rättigheter i artikel 12-22 i dataskyddsförordningen eller på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.

Till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter till UKÄ och dataskyddsombudet

 • Du kan kontakta UKÄ:s dataskyddsombud genom att skicka e-post till dso.uka@insatt.com eller ringa på mobilnummer 072-401 97 03.

UKÄ:s verksamhet och uppgifter
Enligt förordningen (2012:810) med instruktion för UKÄ ansvarar vi för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling.

De uppgifter som vi ansvarar för rör universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424), enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag. Vi har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt särskilda regeringsbeslut.

Vi handlägger även uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

Vi följer bestämmelserna i myndighetsförordningen (2007:515) som säger att alla myndigheter ska tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och följa förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten.

UKÄ måste även följa andra bestämmelser som gäller för myndigheter om bl.a. allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring, se bl.a. tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).