Personuppgifter (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Sverige har även beslutat om kompletterande nationell lagstiftning, bl.a. genom den s.k. dataskyddslagen (2018:218) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Samma dag upphävdes personuppgiftslagen PuL (1998:204).

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer på Datainspektionens webbplats.

UKÄ:s verksamhet och uppgifter

Enligt förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet ansvarar UKÄ för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling. De uppgifter som UKÄ ansvarar för rör universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424), enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag. UKÄ har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt. UKÄ handlägger även uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

Av myndighetsförordningen (2007:515) följer att myndigheter ska tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten. Eftersom UKÄ är en statlig myndighet ska UKÄ följa bestämmelserna i myndighetsförordningen. UKÄ måste även följa andra bestämmelser som gäller för myndigheter om bl.a. allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring, se bl.a. tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).

I vilka situationer lämnar du personuppgifter till UKÄ?

När du kontaktar UKÄ lämnar du personuppgifter till myndigheten. UKÄ behöver då spara och behandla dina personuppgifter. Du lämnar personuppgifter när du exempelvis:

 • skickar ett e-postmeddelande till UKÄ
 • skickar en fråga till UKÄ via formuläret ”Fråga juristerna” på webbplatsen
 • gör en anmälan till UKÄ via formuläret ”Webbanmälan av ett tillsynsärende” på webbplatsen
 • anmäler dig till konferenser och andra evenemang som UKÄ arrangerar
 • beställer tryckt material
 • prenumererar på UKÄ:s nyhetsbrev via e-post
 • söker ett jobb via webbplatsen
 • skapar en inloggning för någon av de tjänster som du når via webbplatsen (till exempel UKÄ Direkt och UKÄ Bedömarvy)
 • ansöker om examenstillstånd

Hur behandlar UKÄ dina personuppgifter som du har lämnat?

De personuppgifter som UKÄ behandlar om dig är exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som du lämnar när du kontaktar UKÄ. Ändamålet med behandling är att hantera och utföra de uppgifter som åligger UKÄ, se ovan ”UKÄ:s verksamhet och uppgifter”. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är således att UKÄ utför en uppgift av allmänt intresse, men kan också vara som ett led i UKÄ:s myndighetsutövning, för att fullgöra ett avtal eller att du lämnat ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras i enlighet med gällande regelverk för allmänna handlingar eller i övrigt när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. UKÄ sparar därmed inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

UKÄ lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges i samband med att du lämnar personuppgifterna. UKÄ har dock avtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av UKÄ. UKÄ kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att myndigheten är skyldig att göra så enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta UKÄ om du vill ha information om vilka personuppgifter UKÄ behandlar om dig (så kallat registerutdrag). Kontakta UKÄ, helst skriftligen via brev
eller e-post med angivande av ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikationen med UKÄ). Registerutdraget sänds i
normalfallet kostnadsfritt till din folkbokföringsadress inom en månad. Om din begäran är komplicerad kan det dock ta längre tid, och om din begäran är uppenbart
ogrundad eller orimlig får UKÄ ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du kan även kontakta UKÄ om du vill begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt begära att dina personuppgifter flyttas. UKÄ vill dock påminna om att myndigheten alltid måste följa de bestämmelser som gäller för myndigheter om bl.a. allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring. Om du har klagomål på UKÄ:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om dina rättigheter i art. 12-22 i dataskyddsförordningen eller på Datainspektionens webbplats.

Kontaktuppgifter till UKÄ och dataskyddsombudet

 • UKÄ:s dataskyddsombud är Sofia Tiberg
  Du kan kontakta dataskyddsombudet genom att skicka e-post till dataskyddsombud@uka.se