Nyhet 26 juni 2024 Kl 09.00

Så kan deltagande i STEM-utbildningar öka

Genom en skrivelse vill myndigheterna i Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande bidra till regeringens kommande STEM-strategi (Science, Technology, Engineering and Mathematics) och arbetet med att få fler att delta i utbildningar inom områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

Antalet studerande som påbörjar och fullföljer en STEM-utbildning inom den högre utbildningen, yrkeshögskolan och inom gymnasiala utbildningsformer behöver öka i Sverige. Fler individer med kunskaper inom STEM är viktigt för att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft och för att möta den gröna och digitala omställningen.

Genom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande har tre centrala områden identifierats för det fortsatta arbetet:

  • Fler barn och ungas bör ges förutsättningar att kunna delta i en STEM-utbildning.
  • Möjliggör vuxnas deltagande i STEM-utbildningar genom flexibla möjligheter till kompetensutveckling och omställning.
  • För att fler ska vilja ansöka och påbörja en STEM-utbildning bör insatser utformas med både individ, organisation och samhälle i fokus.

Frågan om ett ökat deltagande i STEM berör utbildningsanordnare på alla nivåer, företag, myndigheter och andra lokala, regionala och nationella aktörer. Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande är väl utformad för att vara ett viktigt verktyg i det arbetet, med myndigheter inom utbildnings-, arbetsmarknads-, och näringslivsområdet. Skrivelsen som nu lämnas till regeringen innehåller förslag med god potential att bidra till ett ökat intresse för STEM hos både unga och vuxna.

Läs Skrivelse 2024 - Inspel till regeringens STEM-strategi Pdf, 631 kB.

Detta är myndighetssamverkan för kompetensförsörjning
och livslångt lärande

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande (MSV KLL) är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet, Folkbildningsrådet och Vinnova. Samverkan syftar till att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning.

I enlighet med Myndigheten för yrkeshögskolans regleringsbrev för 2024 är ett av flera prioriterade områden för MSV KLL insatser för att få fler att delta i utbildningar inom området STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Läs mer på webbplatsen för MSV KLL: Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Sidan publicerades den 26 juni 2024