Juridisk tillsyn 25 juni 2024 Kl 10.31

Doktorander med utländsk stipendiefinansiering

I en ny tillsynsrapport utreder UKÄ villkoren för doktorander med utländsk stipendiefinansiering. En handfull lärosäten har redovisat fall där utländska stipendie­finansiärer ställt krav på doktoranden. Det vanligaste förekommande kravet är att doktoranden ska återvända till hemlandet efter sina studier. De flesta av de redovisade fallen avser kinesiska doktorander med stipendier från China Scholarship Council (CSC).

UKÄ har skickat ut frågor till samtliga lärosäten med staten som huvudman som ger utbildning på forskarnivå med syfte att få en uppfattning om det förekommer att utländska stipendie­finansiärer ställer oskäliga villkor på doktoranden. Majoriteten av lärosätena har svarat att de inte haft något fall där det förekommit oskäliga krav från stipendiefinansiären på doktoranden. En handfull lärosäten har dock redovisat något eller några fall där utländska stipendie­finansiärer ställt krav på doktoranden. Det vanligaste förekommande kravet är att doktoranden ska återvända till hemlandet efter sina studier.

UKÄ konstaterar att de flesta av de redovisade fallen avser kinesiska doktorander med stipendier från China Scholarship Council (CSC). Den gruppen doktorander uppgår sammantaget till ett drygt hundratal. I övrigt förekommer ett tiotal fall som avser stipendiater från länder som Singapore, Irak, Thailand och Sudan.

Skäliga stipendievillkor är en förutsättning för att en doktorand ska undantas från kravet på anställning. Exempel på oskäliga villkor är bland annat krav på återbetalning av stipendiet om doktoranden misslyckas med att nå examens­målen eller krav på att doktoranden ska åter­vända till hemlandet för att arbeta efter disputationen kopplat till ett krav på återbetalning om så inte sker. Den typen av villkor kan förekomma, i vart fall för stipendiater från Kina, Singapore och Thailand, visar vår utredning.

Av de lärosäten som redovisat att de har doktorander med CSC-stipendier, har de flesta av lärosätena undantagit dem från högskoleförordningens krav på anställning. Flera lärosäten har samtidigt beslutat att stoppa eller pausa antagningen av doktorander med CSC-stipendier.

UKÄ ifrågasätter om CSC-stipendier uppfyller kriterierna för något av högskole­förord­ningens undantag från kravet på anställning i 5 kap. 4 a § högskole­förord­ningen. Utifrån lärosätenas uppgifter ifrågasätter UKÄ om stipendie­villkoren för CSC-stipendierna är skäliga. När det gäller undantaget för stipendier som lämnats inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsupp­byggnadsprogram, får Kina rimligen anses bedriva framstående forskning vid egna lär­osäten. Det är i vart fall inte fråga om ett land som saknar, eller har en mycket begränsad, forskarutbildnings­kapacitet. När det gäller undantaget för stipendier som lämnats inom ramen för ett av EU finansierat program eller andra samarbeten, anser UKÄ att bestämmelsen i den här delen avser program eller andra samarbeten som är finansierade av EU. UKÄ kommer att följa upp vilka åtgärder som universitet och högskolor genomför med anledning av UKÄ:s uttalanden i den här undersökningen.

Läs rapporten Doktorander med utländsk stipendiefinansiering. Pdf, 342 kB.

Bakgrund

I november 2022 fattade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslut i ett tillsynsärende om villkoren för en stipendiat vars doktorandutbildning finansierades av China Scholarship Council (CSC). UKÄ bedömde då att en utredning behövde göras utifrån ett bredare underlag och beslutade att starta den utredning som redovisas i den här rapporten.

Huvudregeln i högskoleförordningen är att en doktorand vars studiefinansiering består av stipendium ska efter ansökan anställas som doktorand, senast när det återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på forskarnivå. En sådan doktorand behöver dock inte anställas om stipendiet har lämnats inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnads­program eller inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller andra samarbeten. Begränsningarna syftar dels till att minska antalet doktorander med stipendier under hela studie­tiden, dels till att förbättra de studiesociala villkoren för de doktorander som fortsatt har stipendier.B

Sidan publicerades den 25 juni 2024