Nyhet 19 juni 2024 Kl 07.28

UKÄ:s årsrapport 2024 – den senaste statistiken om högskolesektorn

Hur många studenter fanns det vid universitet och högskolor hösten 2023? Hur mycket kostar högskolan? Och hur många arbetar inom högskolan? De här frågorna, och många fler, besvaras i UKÄ:s årsrapport 2024.

Intresset för högre utbildning är fortsatt stort. Till höstterminen 2023 ökade antalet sökande utan tidigare högskolestudier något jämfört med föregående hösttermin.

Under pandemin skedde en stor tillströmning av studenter till högskolan och antalet sökande ökade betydligt men minskade sedan situationen återgått till den normala. Men till den senaste höstterminen ökade antalet sökande på nytt och ligger något högre än innan pandemin.

Fortsatt många studenter i högskolan

Under pandemin tog regeringen initiativ till både permanenta och tillfälliga utbyggnader av högskolan för att fler skulle få möjlighet att studera. Det har inneburit att antalet studenter i högskolan under några år har legat på en historisk hög nivå. Höstterminen 2023 var totalt 383 500 studenter registrerade för studier vid universitet och högskolor. Det är en ökning med 11 100 studenter jämfört med året innan och nära den topp som nåddes under pandemiåren.

De tillfälliga utbyggnaderna trappas nu ned. Under 2023 minskade lärosätenas utbildningsanslag på grund av att en tillfällig utbyggnad av utbildning på avancerad nivå upphörde. Men trots minskningen fanns det outnyttjat utrymme under takbeloppen, vilket betyder att lärosätena utbildade färre studenter än vad utbildningsanslagen egentligen hade räckt till.

Kraftig snedrekrytering till högskolan

Gruppen utrikes födda som invandrat efter skolstart påbörjar högskolestudier i betydligt lägre grad än andra med utländsk bakgrund eller med svensk bakgrund. Gruppen fortsätter dessutom att halka efter. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll för benägenheten att påbörja högskolestudier – ju högre utbildning föräldrarna har, desto större är sannolikheten att börja studera på högskolan.

En ojämställd högskoleutbildning

Kvinnor påbörjar en högskoleutbildning i högre grad än män. Kvinnor slutför också utbildningen i högre utsträckning än män. I förlängningen innebär det att en större andel kvinnor än män i befolkningen har avlagt en examen i högskolan – och kvinnor har därmed en högre utbildningsnivå.

Många av utbildningarna i högskolan är kvinnodominerade. På flera av utbildningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet och på flera av lärarutbildningarna är könsfördelningen ojämn. Även på andra stora yrkesexamensprogram såsom socionomprogrammet och juristprogrammet är kvinnorna i majoritet. Männen är däremot fler på utbildningarna till högskoleingenjör och civilingenjör.

Högre lokalkostnader och underskott i verksamheten

Universitet och högskolor har påverkats av den ekonomiska situationen i samhället med ökad inflation och räntehöjningar. Den totala kostnaden för verksamheten inom utbildning och forskning uppgick 2023 till 89 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5 miljarder kronor jämfört med föregående år. Inte minst lärosätenas lokalkostnader ökade kraftigt till följd av uppräknade hyresnivåer. En del av kostnadsökningen är samtidigt kopplad till återhämtningen efter pandemin. 2023 var det första året som inte alls var påverkat av olika restriktioner, vilket syns i ökade kostnader för tjänsteresor och konferenser. Till kostnadsökningarna bidrog också att högskolans personal ökade.

Också intäkterna ökade, men inte i samma utsträckning. Det innebar ett underskott i lärosätenas verksamhet. Huvuddelen av underskottet fanns inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, medan däremot verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå visade ett positivt resultat.

Kraftig ökning av antalet postdoktorer

Antalet anställda inom högskolan fortsätter att öka. År 2023 fanns det 55 660 anställda. Det är en ökning med 610 heltidsekvivalenter sedan 2022. Av de anställda tillhörde 60 procent den forskande och undervisande personalen, medan 40 procent var personal med andra arbetsuppgifter.
Den forskande och undervisande personalen ökade i antal inom de flesta anställningskategorierna. Allra mest ökade antalet postdoktorer och biträdande lektorer – med 19 respektive 9 procent.

Du hittar Årsrapporten 2024 och alla underlag på sidan Årsrapporten.

Sidan publicerades den 19 juni 2024

Etiketter: Årsrapport