Juridisk tillsyn 19 juni 2024 Kl 09.11

Förhandsbesked om återkallelseförbehåll i antagningsbeslut för doktorander

Luleå tekniska universitet har begärt förhandsbesked från UKÄ om antagningsbesked för doktorander, som inte kan studera på distans, kan förenas med villkor om återtagande för det fall uppehållstillstånd för studier inte beviljas.

Luleå tekniska universitet föreslår följande formulering. ”För det fall den antagne behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningsbeskedet om avslag ges på uppehållstillstånd innan studierna påbörjas (37 § andra stycket förvaltningslagen).”

UKÄ delar Luleå tekniska universitets uppfattning att det inte kan anses vara ett effektivt utnyttjande av de tillgängliga resurserna, om en studieplats står tom på grund av att en utländsk doktorand får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Om det är en förutsättning att doktoranden beviljas uppehållstillstånd för att kunna genomföra studierna, anser UKÄ att det kan finnas skäl att förena ett positivt beslut om antagning till doktorandutbildning med ett återkallelseförbehåll.

Ur ett högskolerättsligt och förvaltningsrättsligt perspektiv har UKÄ inte några invändningar mot innebörden av Luleå tekniska universitets föreslagna återkallelseförbehåll. UKÄ bedömer dock att universitetets formulering ”om avslag ges på uppehållstillstånd” kan leda till tolkningsproblem, eftersom det inte är tydligt vilken beslutande instans som avses, Migrationsverket eller migrationsdomstol. Luleå tekniska universitet kan därför behöva överväga om formuleringen i återkallelseförbehållet behöver förtydligas i detta avseende.

Läs Förhandsbesked om återkallelseförbehåll i antagningsbeslut för doktorander. Pdf, 77 kB.

Sidan publicerades den 19 juni 2024