Statistik 14 juni 2024 Kl 10.09

Redovisning av underlag för mål för antal examina till regeringen

Det råder brist på examinerade på delar av dagens arbetsmarknad. Universitetskanslersämbetet har därför haft i uppdrag att ta fram underlag för mål för antal examina för år 2025–2028. Underlagen ska utgå från de kompetensbehov och förutsättningar som finns.

Nu slutredovisar UKÄ regeringsuppdraget i rapporten Mål för antal examina 2025–2028. Rapporten innehåller en beskrivning av bristen på examinerade på arbetsmarknaden, fördjupningar för vissa utbildningar och en genomgång om förutsättningarna för mål för antal examina 2025–2028.

– Under arbetets gång har vi haft dialog med lärosätena och många har då påpekat att förutsättningarna för att examinera fler är begränsade med en målperiod nära i tid, men vissa uppger att det kan vara möjligt för kortare utbildningar såsom KPU eller utbildningar mot specialistsjuksköterskeexamen. Samtidigt lyfter många lärosäten också utmaningar med till exempel antalet sökande och VFU-platser. Flera lärosäten har också påpekat att mål för antal examina kan få konsekvenser för hur lärosätet fördelar resurser till utbildningar som inte omfattas av målen, säger Julia Elenäs, projektledare för uppdraget.

I rapporten beskriver UKÄ utifrån befintliga underlag bristsituationen på arbetsmarknaden för utbildningar som förknippas med legitimationsyrken. Underlagen visar att det finns starka bristindikationer för flera yrken inom hälso- och sjukvård samt skola och förskola. Men förutsättningarna för att beräkna hur många fler som behöver examineras är begränsade.

Fördjupning för 13 examina

För vissa examina bad UKÄ lärosätena bedöma hur många de tror kommer examineras år 2025–2028 och vad en möjlig målnivå skulle kunna vara. Därefter har UKÄ analyserat lärosätenas svar och ser utifrån detta att det finns behov och varierande förutsättningar för mål för biomedicinsk analytikerexamen, fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. Sex av dessa har antalsmål även för perioden 2021–2024.

– Vår fördjupning redogör för utbildningar där vi ser att det finns förutsättningar både på lärosätena och rent metodmässigt för att sätta antalsmål. Men i slutändan är det regeringen som avgör om mål för antal examina ska sättas 2025–2028, vilka examina målen i så fall ska gälla för och hur höga målen ska vara, fortsätter Julia Elenäs.

Mål för nyrekryterade professorer och biträdande lektorer

I enlighet med regeringsuppdraget har UKÄ också tagit fram underlag för lärosätesvisa målnivåer avseende andelen kvinnor av nyrekryterade professorer och andelen biträdande lektorer i den forskande och undervisande personalen. Dessa underlag ingår i en separat redovisning.

Läs rapporten Mål för antal examina 2025–2028. Pdf, 2 MB.

Läs rapporten Mål för nyrekryterade professorer och biträdande lektorer 2025–2028. Pdf, 591 kB.

Ladda ner tabell- och figurunderlag till rapporten Mål för nyrekryterade professorer och biträdande lektorer 2025–2028. Excel, 88 kB.

Sidan publicerades den 14 juni 2024

Etiketter: Regeringsuppdrag