Statistik 13 juni 2024 Kl 08.02

Den forskande och undervisande personalen blir fler

Den forskande och undervisande personalen fortsätter att öka visar ett nytt statistiskt meddelande om personalen vid universitet och högskolor. Här hittar du mer beskrivande information om den officiella statistik som publicerades i maj i år.

Sedan 2001 har antalet kvinnor ökat från 8 200 till 15 900 heltidsekvivalenter. Antalet män ökade från 13 700 till 17 500 heltidsekvivalenter under samma tidsperiod. Med undantag för ett fåtal år har den forskande och undervisande personalen ökat varje år sedan 2001.

Andelen kvinnliga professorer ökar över tid

Professorer är den anställningskategori inom högskolan där könsfördelningen är minst jämn. Under 2023 var 33 procent av professorerna kvinnor och 67 procent män. Inom de andra forskande och undervisande anställningskategorierna varierar andelen kvinnor från 45 procent bland meriteringsanställningar till 61 procent bland adjunkterna.

Trots att könsfördelningen bland professorerna fortfarande är ojämn har andelen kvinnor ökat stadigt över tid. Sedan föregående år har andelen ökat med en procentenhet, och jämfört med 2001 har andelen kvinnor ökat med 19 procentenheter, från 14 procent till 33 procent.

Vilka lärosäten hade mest forskande och undervisande personal?

Vid de tio, till antalet heltidsekvivalenter, största lärosätena fanns 73 procent av all forskande och undervisande personal. Vid Lunds universitet och Uppsala universitet var 3 600 respektive 3 200 heltidsekvivalenter anställda, vilket var fler än vid något annat lärosäte. Därefter följde Göteborgs universitet med 2 900 anställda heltidsekvivalenter.

Lektorer var den vanligaste anställningskategorin

Den vanligaste anställningskategorin bland den forskande och undervisande personalen var lektorer. Nästan var tredje anställd, 31 procent, tjänstgjorde som lektor, vilket motsvarar 10 200 heltidsekvivalenter. Därefter följde

  • professorer med 5 400 heltidsekvivalenter (16 procent)
  • adjunkter med 5 000 heltidsekvivalenter (15 procent)
  • annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen med 5 000 heltidsekvivalenter (15 procent).

Meriteringsanställningar och annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen var de minst vanliga anställningskategorierna med 4 200 respektive 3 500 heltidsekvivalenter, vilket motsvarar 13 respektive 11 procent.

Inom vilka forskningsområden finns mest personal?

Av all forskande och undervisande personal var hälften verksamma inom de två forskningsämnesområdena samhällsvetenskap samt medicin och hälsovetenskap. Båda områdena utgjordes av 8 300 heltidsekvivalenter, motsvarande 25 procent vardera.

Andelen tidsbegränsade anställningar minskar

Andelen forskande och undervisande personal med en tidsbegränsad anställning har minskat över tid. Bland den forskande och undervisande personalen var det 25 procent som hade en tidsbegränsad anställning år 2023, mätt i heltidsekvivalenter. Det var en minskning på 2 procentenheter jämfört med föregående år.

Skillnaden mellan kvinnor och män har blivit mindre över tid. Under 2008 hade 38 procent av kvinnorna och 30 procent av männen en tidsbegränsad anställning, en skillnad på 8 procentenheter. Under 2023 var andelen samma för kvinnor som för män, 25 procent.

Läs det statistiska meddelandet Personal vid universitet och högskolor 2023 på SCB.se.

Sidan publicerades den 13 juni 2024

Etiketter: Personal